D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Wölfert (állítólag kormányozható) léghajója
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Wölfert (állítólag kormányozható) léghajója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 27. sz. (1883. julius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repüléstechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Wölfert (állítólag kormányozható) léghajója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wölfert a maga hajóján egyesíti mind a két módot. A gázt használja föl az emelkedéshez, de nem afféle gömb- vagy körte-alakot ad neki, mint közönségesen szokás, hanem hogy éllel menvén a szél ellen, az ellenállás annál kevesebb legyen, hosszan elnyúlt "óriási szalámi" formára csinálja. A mellett ellátja vitorlavászonból készült óriási kormánynyal, s hogy ne hiányozzon semmi, még propeller alakú mozgató szárnyakat is alkatnak.
Dr. Wölfert azzal a tudattal, sőt azzal a biztosítással szállt a magasba a Berlin mellett fekvő "Hasenhaide"-n, hogy ott fent akár szemben is fog haladni a széllel. Mikor bizonyos magasságra fölemelkedett, mozgásba hozta a gépezetet. Az nagy sebességgel kezdett dolgozni, s alulról ugy nézett ki az egész, mint valamely rángatózó hernyó. De előre felé nem tudott haladni. Egy ideig, midőn a gyönge szellő ellenében fordult, mintha megállott volna egyhelyben, azután ragadta magával tova a szél, mint akármely más léghajót, a melynek nincs gépezete. Ez a kiserlet is meghiúsult tehát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. julius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lowe léghajója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nadar léghajója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1691x1112 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna