D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0394.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kard
B e s o r o l á s i   c í m : Kard
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "2768. Kard, magyar, jobb oldalra való, egyenes, egy él pengével, a melyen a markolattól kezdődőleg két szélesebb homorú vájat fut végig, amelyből a felső mintegy 21 ctm.-tl kezdve két ágra oszlik, s mélyebbé lesz. A felső ág 41 ctm. hosszú, míg az alsó ág a második homorú vájattal párhuzamosan futva, egyenlő.
A penge mindkét oldalán 25 ctm. hosszúságban stilizált virágdísz van bevésve. A keresztvas aranyozott ezüstből, egyenes, keskeny s hosszú tüskéjű. A markolatkupak hegyes tojásdad alakú, domború levéldíszszel, aranyozott ezüstből.
A markolat, valamint az aranyozott ezüst foglalványokkal ellátott hüvely piros bársonynyal bevont.
A penge hossza 98 ctm., szélessége 4,5 ctm. a keresztvas 14 ctm. Súlya 1 kiló 500 gramm. XVI. század.
2777. Kard, egyenes, keskeny, egy él, egyenletes szélesség, a végén 18 ctm. fok élű, hosszú pengével, amelyen egy szélesebb homorú vájat és ennek két oldalán egy-egy keskeny vércsatorna fut végig. A pengén a homorú vájatban három N alakú jegy, a keresztvas mellett pedig egy fegyverkovácsbélyeg van beütve. ...
2772. Hegyes tőrkard, három él, homorú lapú pengével. A penge mind három lapjába nap, hold és csillag és egy püspök süvegesfő PM betűk és stilizált virág van mint mesterbélyeg beütve és aranyozva. E bélyeget Münich Péter solingeni xvi. századi fegyverkovács használta készítményeinek jelzésére s ki van adva W. Boeheim : "Waffenkunde 650. lapján, ahol azonban a stilizált virág hiányzik. A markolatkupak gerinczlemezén nyiló tulipánt látunk bevésve, amelyhez hasonlók, négy csipkés levéllel a hüvely foglalványain is díszül szolgálnak. A hüvely fekete bőrrel bevont s 35 ctm. hosszú koptató pánttal bír. A markolat és hüvely foglalványai aranyozott ezüstből készültek.
Hossza 1 m. 17 ctm. Súlya 1 kiló 400 gramm. xvi. század. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kard
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1497x2603 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna