D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszgc01alapuoft_0333_9.jpg
C Í M 
F ő c í m : Batthyány de Németujvár, gróf
B e s o r o l á s i   c í m : Batthyány de Németujvár, gróf
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország címeres könyve
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
S z e r z ő : szerk. Alapi Gyula [et al.] bev. Andrássy Gyula
M e g j e l e n é s : Budapest : Grill, 1913-
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 12-18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Batthány de Németujvár, gróf
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Batthyány de Németujvár gróf és herceg. 83. T. 8. és 9., 84. T. 1. Első ismert őse Renold 1160 körül élt. Batthyán-t 1398-ban nyerték adományba, ettől kezdve irja "Batthyány"-nak nevét. - B. Boldizsár vasmegyei főispán 1500-ban kap címert, mely lényegében változatlan maradt. - B. Ferenc aranysarkantyús vitéz és fiai: György és Gáspár 1628. II. 21. Ferdinándtól báróságot nyertek s cimerök kibővittetett. Kk. VII. 714. - B. Ádám 1630. VIII. 16. grófi rangra emeltetett. Kk. VII. 961. - 1745. IV. 22. Mária Terézia B. Lajos és Károly ősi főnemesi voltát megerösiti. Kk. XL. 71. - B. Károly 1764. I. 3. birodalmi hercegi rangot kap s ezen hercegi méltóság 1764. II. 27. B. Lajosra is kiterjesztetett. Kk. XLVII. 22. - Turul 1894. évf. 94. l. - Burgstaller Insig. regni Hung. Decas I. Siebm. W. 36. t. - Kempelen I. 486-493.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Batthyány de Németujvár, ősi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 753x980 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn