D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-152_pix_oldal_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sokol vára Szerbiában
B e s o r o l á s i   c í m : Sokol vára Szerbiában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 11. sz. márczius 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sokol vára Szerbiában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sokolt, mely a városok vitakérdésében jelentékeny szerepet játszott, Kanitz, Szerbiáról nem régen közzétett munkájában következőleg irja le: Két órai lovaglás után közelébe értünk azon magas, kiszökellő sziklacsucsnak, melyről, bárha egy kissé távol feküdött is, Sokol városát és várát egész terjedelmében kényelmesen megtekinthettük. Tisztán kivehetőleg terült el az előttünk négy tornyával s a szikla oldalához simuló, rendetlen falaival, melyeknek közepéből az 5-dik, legmagasabb torony emelkedett ég felé. Mindamellett is jónak látom előrebocsátani, hogy tulajdonképeni erősségről itt szó som lehet, mint pl. Belgrádnál, Viddinnél stb., hanem csakis középkori kastélyokról, váracsokról, melyek a tüzérség tökélyesbülése óta pusztán csak holmi guerilla-csatározásokban bírhatnak némi jelentőséggel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 11. sz. márczius 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egykori Magyar Királyság (fontosabb) várai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1384x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet