D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-084_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A III. Napóleon császár élete elleni merénylet
B e s o r o l á s i   c í m : III. Napóleon császár élete elleni merénylet
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 7. sz. (1858. február 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Napóleon (Franciaország: császár), III. (1808-1873)
V I A F I d : 88934487
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Napoleon császár elleni merénylet, január 14-é
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A császárné teljesen sértetlen maradt. A körülálló rendőrség, katona­ság és nép közt igen sokan megsebesültek. Kik a gyilkoló gránátokat hajították, az elrobogó császári kocsihoz közel a nép közt voltaks "Éljen a csássár!!" kiáltás közt röpítették a halálos golyókat, mire azonnal eltűntek. Az orgyilkos - mint azóta kisült - három olasz volt : Orsini, daSiloa és Gomes; a negyedik Pierri, ki pedig az egésznek főintézője volt nem ve­hetett részt a végrehajtásban, mert midőn épen a Lepelletier utczába siet­ ne, Hébert rendőrbiztos fölismerte, elfogta 8 nála szintén egy kézigránátot talált.Igen tahilók a császár szavai, mellyeket ez orgyilkosságra vonatkozólag a törvényhozótestület megnyitásakor mondott, hogy t. i. ez esetből két ta­nulság vonható, egyik az, hogy illy eszközök választása által az ellenpárt csak gyengeségét bizonyítja be, másik az, hogy az illy orgyilkosság, vala­hányszor sikerült, soha sem az azt eszközlő pártnak használt, sem Július Caesar, sem II. Henrik halála nem használt meggyilkolóinak. S a következés már eddig is hasonlót látszik bizonyítani a jelen esetben is." Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 7. sz. (1858. február 14.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Charles-Louis Napoléon herceg édesapja Louis Bonaparte volt, Napoléon Bonaparte öccse, 1806-1810 között I. Lajos néven Hollandia királya. Édesanyja Hortense de Beauharnais hercegnő, Jozefina császárnénak és első férjének, Alexandre de Beauharnais márkinak leánya. Louis-Napoléon herceg szüleinek harmadik fiaként született 1808. április 20-án Párizsban. A szülők házassága megromlott, 1810 után már külön éltek, bár hivatalosan nem válhattak el. Anyja, Hortensehercegnő utóbb meglehetősen szabados életet élt, 1811-ben egy házasságon kívüli fia is született, Louis-Napoléon herceg féltestvére. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Napóleon francia császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1755x1211 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : A címet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella