D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pusztaszeri romok 1861-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Pusztaszeri romok 1861-ben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 48. sz. (1861. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pusztaszer
G e o N a m e s I d : 3046076
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pusztaszeri romok 1861-ben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pusztaszer Csongrádmegyének északnyugoti szélén, Pestmegye nyugoti határán fekszik.
...
A Szeri helységnek most már semmi nyoma vagy maradványa sem észlelhető, csak gyanitani lehet, hogy az apátság közelében létező emelkedettebb részen volt valaha. Ezen apátság templomának előfala máig is fennáll, - egész keritvényének s a többi épületnek, mint árkolata mutatja, földszin alatt is mintegy fél ölnyi mélyből még alapja is fölszedetett s az urodalmi tisztség értesitése szerint, anyagai a közelében fennálló gazdasági épületekhez feihasználtattak. - Ezen rom, a pusztaszeri száraz földnek épen észak keleti csucsán, a Tisza tulpartján levő Mindszent helységnek mint egy átellenében, a már emlitett régi áradások által képezett lapály közvetlen partján áll, hol e part, a lapály mély földszine fölött mintegy harmadfél ölnyi magasságot mutat. - Az apátság épülete hosszában dült a réti lapály felé; a felszedett alap begyepesedett árkainak világos nyomaihoz képest, a külső keritvény hossza 24, szélessége 16 ölnyi; ebben állott a templom, melynek hossza 12, szélessége 8 ölnyi volt; a most fennálló falmaradvány, - mint a rajta levő főajtó helye mutatja, - a templom bejáró részét képezte, régi szokás szerint nyugat felé szolgálva, a szentély keletnek hagyatván, s nemcsak e fönnmaradt fal gyanittatja, hanem Pusztaszernek 1788-ik évről fönlevő eredeti térképe, melyen a pusztatemplom kicsinyded rajza áll, bizonyitja, mikép a torony a szentély fölött, a templom benső végén állott. A mostani falmaradvány és a templom bejárója épen négy ölnyi távolságban esik a felszedett falkeritvény árkától. - Az apátság épülete a templom hosszában balfelől a keritvényben állott, s hossza 12, szélessége 6 ölnyinek mutatkozik. - Azon part oldal, mely fölött e rom áll, jelenben omladozik s földszinen alul félölnyi mélyben, épületomladék alatt, arasznyi vastag sürü hamuréteg látszik, mely a tüz általi pusztulásnak kétségtelen nyoma. A fönnálló fal körül sok tégladarab, s a kipusztult ajtó mellékein kiálló ép téglák mutatják az épitkezési anyagot, mely terméskő és veres tégla; e téglák hossza 13, szélessége 8, vastagsága 2 ½, hüvelyknyi, mostaniaktól tehát egész alakzatban elütnek. E tiszteletre méltó épületmaradvány, ha fentartási költséget nem is, de bizonyára nagyobb kiméletet érdemlett volna. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pallavicini Ede: A pusztaszeri romok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztaszer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szer monostora
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trogmayer Ottó: Gondolatok Szer monostorának építéstörténetéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztaszer romok, egy 1816. évi rajz szerint
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1628x1361 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella