D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Debreczeni honvéd-siremlék terve
B e s o r o l á s i   c í m : Debreczeni honvéd-siremlék terve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 25. sz. (1861. június 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Debreczeni honvéd-siremlék terve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Debreczenből Hosszu-Pályi felé vezető utról balra, a debreczeni erdőség elején áll egy dombocska, melyről soha sem hiányzik a koszoru, az arra járó utasok tavasztól kezdve késő őszig friss virágokat vagy legalább zöld galyakat hintnek rája, mert az - egy honvéd sirja. E vitéz hazánkfia, Zarka huszárkapitány volt, ki 1849. aug. 2-án a debreczeni csatában, hol a nagy orosz hadsereg Nagy Sándor csekély csapatával összeütközött, cserkeszektől s kozákoktól üldöztetve s lándsáiktól átfurva, itt rogyott öszsze s hunyt el. Az erdőcsőszök, kik elestét látták, sirt ástak számára s Szabó József debreczeni lakos által hozott koporsóba tevén tetemeit, itt tették örök nyugalomra az anyaföld kebelébe, a lombos fák árnya alá.
Az erdei magános sir azóta a nép kegyeletes ápolásának kedvencz tárgyává vált. Sőt mióta a harczmezőn elesett testvéreink iránti kegyelet, a mai mozgalmasabb napokban szabadabban nyilatkozhatik, néhány lelkesebbek maradandóbb emlékről is gondoskodának. Összejöttek, adakoztak; e czélra hangversenyeket, müelőadásokat rendeztek, s midőn már kellő összegről rendelkeztek, igénybevették a képzőművészetnek idővel, enyészettel daczoló hatalmát. A debreczeni bizottmány felszólitására Marsalkó János, pesti szobrász egy tervet készitett, melynek elfogadása közel kilátásba van helyezve.
Marsalkó siremlék-tervének másolatát itt közöljük, s bár rajzunk csak tökéletlenül adja vissza az eredeti minta részleteinek szabatosságát, ugy hiszszük, olvasóink e rajz látása után is be fogják ismerni, hogy ez emléktervben gondolat van s egész összealkotásában nagyon oda fog illeni egy erdőszéli honvédsir díszítésére. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ki volt Szarka kapitány?
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Megújult egy debreceni honvédemlék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A haldokló honvéd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1365x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella