D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_416_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szinyei Merse Pál: Őszi táj
B e s o r o l á s i   c í m : Szinyei Merse Pál: Őszi táj
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szinyei Merse
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1920
V I A F I d : 56643861
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 50. sz. (1900. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szinyei Merse Pál (1845-1920)
V I A F I d : 56643861
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szinyei Merse Pál: Őszi táj.
A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Folytatjuk a múlt héten megkezdett szemlénket, s bemutatjuk a téli kiállítás figyelemre méltóbb alkotásait. A tájképfestők közül ezúttal Szinyei Merse Pál festményeit mutatjuk be. Nem kell magyaráznunk Szinyei Merse Pál jelességeit. A mióta hosszas szünetelés után már mint országos képviselő újra kezébe vette az ecsetet, minden újabb művével csak a veszteség nagyságára emlékeztet, mely művészünket érte volna, ha hű marad első elhatározásához s nem szenteli a művészetnek az Isten különös kegyelméből nyert nagy tehetségét. Pedig már közel állt ahoz a ponthoz, hogy ezt az elhatározását végre is hajtsa, mert nagy rea-lismusról tanúskodó műveit nem akarták megérteni, legelső festményeit hidegen fogadta a hetvenes évek kritikája. Az idő igazságot szolgáltatott neki is, mint annyi más, korában eléggé nem méltányolt kiválóságnak. Szinyei Merse tájképei most mindig kiváló és szívesen látott tárgyai a kiállításoknak, mert a természet nagy szeretete s az ábrázolási erő nem közönséges foka nyilatkozik meg bennük. Most kiállított "Őszi táj"-án a magyar föld egyik jellegzetes darabját látjuk, szürke felhőivel. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845. július 4. - Jernye, 1920. február 2.) magyar festő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mednyánszky László báró: Ősz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1465x1138 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter