D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_188_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kurucz
B e s o r o l á s i   c í m : Kurucz
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Senyei
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1919
V I A F I d : 300073767
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 22. sz. (1900. junius 3.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kürt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kurucz. Senyei Károly szoborműve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyar Iparművészet, az Iparművészeti Társulat kéthavonként megjelenő díszes folyóiratából az új füzet ismét gazdag tartalomban, képekben.
...
E derék folyóiratnak a párisi kiállításon levő magyar iparművészeti tárgyakról közölt sorozatából átveszünk lapunkba néhány képet: Senyei Károly jeles művészünknek számos magyar tárgyú újabb művei közül ezuttal a kuruczot ábrázoló szobrát; ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Díszítő jellegű kisplasztikák az Ybl-Hauszmann-féle palotaszárnyakban (1900-1914)
... Senyei Károly: Kuruc, bronz, 57 cm. Az 1900-as párizsi világkiállításon szerepelt, a Szent István-terem nagy tükre előtt állt (repr.: = MI, 1900, 98., 129.). Eredeti helye: Szent István-terem. További sorsa: ismeretlen. Kürtös címmel egy másik (?) példánya a Magyar Nemzeti Galériában, lt. sz.: 52.146 (2694.). Vétel 1933-ban Thék Endrénétől (Thék Endre falburkoló- és bútorkészítő-munkákat végzett az új palotaszárnyak belső kialakítása, felszerelése során (HAUSZMANN, 1903,162.). (Forrás: Tanulmányok Budapest Múltjából 29. kötet (2001.) Szatmári Gizella: Az Ybl- és Hauszmann-féle palotaszárnyak szobrászati díszítése. A Habsburg-terem.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szatmári Gizella: Az Ybl- és Hauszmann-féle palotaszárnyak szobrászati díszítése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Köztérkép: Senyei Károly Szobrász
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Senyei Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy gyarapodó kor jelentős alkotója: 100 éve hunyt el Senyei Károly szobrász
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1270x1700 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella