D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_179_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár ostroma 1849 május 21-én
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár ostroma 1849 május 21-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A honvédek támadása a Teleki-ház alján levő lőrésre
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Egykorú kőnyomat után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.)
T e c h n i k a : kőnyomat
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1849
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budavár ostroma 1849 május 21-én - A honvédek támadása a Teleki-ház alján levő lőrésre
Egykorú kőnyomat után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Május 20-án éjfél előtt a magyar rohamoszlopok a legnagyobb csendben az előre megjelölt pontokon felállva, a támadás megkezdésére kiadandó jelre vártak. Ez pedig a Görgei által kiadott parancs szerint a következő volt: pontban 12 órakor, vagyis éjfélkor az ostromhad valamennyi leszerelő és réstörő ágyúi, továbbá a Szent-Gellérthegyen lévő 120 fontos bombaüteg egyszerre tüzelnek, utána pedig elhallgatnak, mire a támadás tüstént megkezdendő. A fővezér vezérkarával az éjszakát a Svábhegyen levő főhadiszállás oszlopos csarnokában virrasztva töltötte. Pontban 12 órakor eldördültek az imént felsorolt ütegek ágyúi s alig 20 perczre reá már fölhallatszott a hegyre a támadók és a várőrség erős puskatüzelése. Szürkületkor - fél négy óra tájban a Svábhegyről már puszta szemmel is látni lehetett a résen felnyomuló honvédek tömegét. Reggeli öt órakor Nagy Sándor tábornok egyik parancsőrtisztje a következő, irónnal, német nyelven írt jelentést hozta a fővezérnek: "Reggeli 5 órakor, május 21-én 1849. - Ha isten is úgy akarja - tartani fogjuk magunkat a várban, melynek egy részét, az ólak táját a zászlóalj hadtestemből már elfoglalva tartja. Honvédeim úgy küzdenek mint az oroszlánok. - Nagy Sándor, s. k. (kívül) - Tizenegy zászló van a várban." Ekkor vágtatva ment a parancs Görgeitől Aulichhoz, Kmettyhez és Leiningenhez, hogy kiki a maga szakaszát rögtön vegye be és kivált Leiningen emberei a lábtókon a bécsi kapu táján minden áron mászszák meg a falakat. Megtörtént - és 7 órakor reggel a háromszínű zászló ott lobogott a bevett várnak minden pontján... Hentzi tábornok a Szent György-téren két ha­ lálos lövéstől májon találva esett el, karddal kezé­ ben. Elfoglalt levéltárában megtaláltak egy neki szóló parancsot, melyben a császári fővezénylet azt rendeli, hogy "Pest városát kímélni kell." A magyar ostromhadnak 700 sebesültje és 368 halottja volt, Hentzinek pedig 625 halottja és sebesültje, magát is belé számítván. A vár­ őrség 4500 emberből és egy század könnyű lovasságból állott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budavári Honvéd-szobor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1784x1287 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János