D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_171_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dewey tengernagy, a kelet-ázsiai amerikai hajóraj parancsnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Dewey tengernagy, a kelet-ázsiai amerikai hajóraj parancsnoka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 20. sz. (1898. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dewey, George (1837-1917)
V I A F I d : 67259534
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parancsnokság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dewey tengernagy, a kelet-ázsiai amerikai hajóraj parancsnoka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az amerikai altengernagy, ki a Filippini-szigeteknél Manilla mellett a cavitei öbölben a spanyol hajóhadat megsemmisítette s ezzel egyúttal a hadjáratnak eddig egyetlen nagy ütközetét megnyerte, Dewey George, 61 éves ember s egyike az amerikai tengerészet legtapasztaltabb tisztjeinek. Vermont államban született és az minneapoliszi tengerészeti akadémiában nyerte kiképzését. 1854-ben a haditengerészet szolgálatába állott s ott csakhamar feltünt Farragut tengernagynak, a ki hét évvel később az amerikai polgárháborúban maga mellé vette. Dewey akkor részt vett Farragutnak abban a hires haditényében, a mikor az a parti ütegek, a déli államok hadihajói és a folyamba rakott barrikádok daczára is behatolt a Missisipi folyóba és Port Hudsonnál áttörte az ellenség blokádját. Az ütközetben Dewey hajóját valósággal átlyuggatták az ellenség golyói. Össze-vissza töredezve a hajó, zátonyra jutott és tehetetlenül feküdt ott az ellenséges ütegek tüzében. Dewey erre fölgyujtotta a hajót és legénységével csónakon menekült meg. Később Dewey az éjszak-atlanti hajórajhoz került, ahol azonnal a "Narrangnusett" parancsnokává nevezték ki s kitüntette magát a Fisher kikötőnél folyt ütközetben, a miért a hadnagyi s később a háború befejeztével kapitányi rangra emelték. 1884-ben tengernagy lett s végül ez évi január hónapban átvette a kelet-ázsiai hajóraj vezetését. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: George Dewey
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Admiral of the Navy George Dewey, USN
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : George Dewey calendar cover
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 524x613 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella