D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_157_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dugovics Titusz Nándorfehérvárnál
B e s o r o l á s i   c í m : Dugovics Titusz Nándorfehérvárnál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 18. sz. (1898. május 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatajelenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi alak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legenda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akvarell
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nándorfehérvár
G e o N a m e s I d : 792680
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dugovics Titusz Nándorfehérvárnál. - Háry Gyula vázlata.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Műcsarnok kiállításából. II.
...
A tárlatban történelmi képet csak keveset találunk, azok is vázlatban mutatkoznak. Festőink az ilyen nagyobb feladatokhoz hosszabb ideig készülnek. Előbb tisztába jönnek, hogy mikép fogják jelenetezni, hogyan helyezik el a szereplőket és milyen világítást és színhatást szántak képöknek. Ez nyilvánul a vázlatokban. A részletek kidolgozása, a jelmezek, fegyverek feltüntetése, a modellek megválasztása következik azután, az alkotás stiljével és a képesség megpróbálásával. Képzelni lehet, hogy az időt fáradságot, a tetemes anyagi áldozatot a művész csak úgy fordítja rá, ha biztos, hogy műve nem marad műtermében. Meglepetésszerűn a művész csak ritkán dolgozhat oly alkotáson, melynek helye nincs szalonokban s melyekért a műszeretet nem áldozhat.
Erre figyelmeztet Háry Gyula kis vázlata is, vizfestésű képe: "Dugovics Titusz Nándorfehérvárnál". Háry legjobb rajzolóink és illusztrátoraink közé tartozik. A műtárlatokon kisebb olajfestésű képeket találunk tőle, leginkább tájképeket, életképeket. Ugy látszik, tehetsége kitör eddigi határai közül s új oldalról kivánja bemutatni, az eszközök tartózkodó igénybevételével, de képessége benső meggyőződésével. Sokszor megfestett, a történelemből jól ismert jelenet, mikor a nándorfehérvári bástyákra feljutott török vitéz a győzelmi jelvényt ki akarja tűzni s birokra kel vele egy magyar vitéz. Test, test ellen - így küzdenek. Dugovics Titusz nem bir vele, tehát átkarolja, sulyával veti rá magát és a biztos halál megvetésével vonszolja a bástyaszélre, hogy a győzelmi jellel együtt temesse el mindkettőjöket a halálos mélység. Háry vázlata igénytelen arra, hogy feltünést keltsen. Kicsi, s csak az első művészi gondolatnál marad. De a gondolat egészséges. A jelenet drámaiságát föltaláljuk benne. Az összeölelkező két vitéz merészen van oda rajzolva, a mint a bástya fokáról zuhan alá, összeölelkezve, de halálos engesztelhetlenséggel. A mélység fölött, már a bástyáról aláhullva látjuk őket, mig körültök a bástyákat ostromló tömeg vad harcza, küzdése, a mint az öldöklő halállal szembe szállva törnek föl. Drámai felfogás, mely a küzdés vadsága közt egyszerre feltünteti, hogy ott feljebb, annyi áldozat után is a védelem hősiessége őrizi az utolsó fokot, a halál küszöbe ott van, s onnan csak visszatérés kezdődik az elpusztulás útjahoz. Egyszerű szerénysége mellett is megérdemli a kis vázlat, hogy figyeljék meg azok, kikre nézve a tehetségek nem közömbösek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Háry Gyula (Zalaegerszeg, 1864. szeptember 20. - Budapest, 1946. június 3.) magyar festő.
Tanulmányait Mintarajziskolában Greguss János növendékeként, később Lotz Károly Mesteriskolájában végezte. Illusztrációval az 1880-as években szerzett hírnevet, művei három évtizedre keresett illusztrátorrá tették. Számos pályázaton nyert díjakat iparművészeti terveivel. Az 1890-es évektől a Műcsarnok tárlatain olaj- és akvarell-tájképeit állították ki. Régi budai házakról, terekről, stb. készített utcaképeket, melyeket finom aprólékossággal dolgozott ki. 1900 és 1920 között a rajztanszék adjunktusa és az alakrajz előadója volt a Műegyetemen. Munkáit a Magyar Nemzeti Galéria és a Történeti Múzeum őrzi. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Dugovics Titusz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nándorfehérvári diadal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Háry Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wagner Sándor: Dugovics Titusz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 639x1425 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella