D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_339_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fieschi merénylete
B e s o r o l á s i   c í m : Fieschi merénylete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1895. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katonai szemle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos Fülöp (Franciaország: király), I. (1773-1850)
V I A F I d : 55392984
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1835. július 28.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fieschi merénylete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Napok óta rebesgették egy, a királyi családot fenyegető merénylet előkészületét s már hét összeesküvést fedeztek föl, mikor 1835 julius 28-ára nagy katonai szemle tüzetett ki. Alig érkezett a király és kisérete a Temple-térre, Lajos Fülöp, midőn ép lova nyakára lehajolt, hogy egy kérvényt átvegyen, lövést hallott. Rögtön fölegyenesedett: "Joinville, ez nekem szól, - mondá legközelebb álló fiához, - menjünk!" - De már ekkor egész sereg halott és haldokló környezte, köztük Mortier marsall, Lachasse de Vérigny tábornok s számos nő és katona. Az orleansi herczeg megsérült, Broglie herczegnek egy golyó nyakravalójába hatolt, borzadály és a király megmenekülése feletti öröm kiáltásai folytak össze, míg a kanczellári hivatalban, hol a királyné és a herczegnők időztek, iszonyú volt a megdöbbenés. Még nem tudták az áldozatok számát.
Ugyanekkor a Temple boulevard 50-ik számu háza harmadik emeletéről egy ember igyekezett az ablakból ledobott kötélen menekülni, kit a robbanás szintén megsebesített. Könnyen letartóztatták. Elkobozták a pokolgépet is, mely 25 összetett puskacsőből állt, egyszerre sütve el. Szerencsére a szerkezet gyarlósága következtében nem mindenik cső sült el.
Azt is hamar megtudták, hogy a merénylet tettese egy Fieschi nevű, már többször büntetett korzikai, kit három párisi munkás bujtott fel a szörnyű tettre. Mindegyiket letartóztatva, kihallgatva és elítélve, 1830 február 23-án átadták a földi igazságszolgáltatásnak.
De alig szenvedték el büntetésöket, már ujabb merényletet kísérlett meg Lajos Fülöp király élete ellen egy Alibaud nevű ifjú katonaviselt egyén, ki részt vett a juliusi forradalomban is. Utána még hatszor követtek el gyilkossági kisérletet a király és fiai ellen, a nélkül, hogy Lajos Fülöp nyugalmát elvesztette volna, sőt nehéz volt tőle még a halálos itéletek megerősítését is kinyerni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1834 áprilisában munkásfelkelések robbantak ki Párizsban, Lyonban, Marseille-ben, Vienne-ben, Châlons-sur-Marne-ban és Grenoble-ban. A királyi katonaság könyörtelen erőszakkal verte le lázadásokat. 1835. július 28-án a bonapartista Giuseppe Fieschi pokolgépes merényletet követett el a királyi [I. Lajos Fülöp francia király] család ellen, akik azonban sérülés nélkül vészelték át a robbanást. A merénylőt és társait 1836-ban halálra ítélték és kivégezték. A kemény intézkedések nyomán a júliusi monarchia rendszere gyorsan konszolidálódott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Lajos Fülöp francia király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orleansi herczeg a városháza előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 713x1065 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella