D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_110_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kerepesi-úti temetőben a sirnál. - Kossuth Ferencz országgyűlési képviselők és mások társaságában
B e s o r o l á s i   c í m : Kerepesi-úti temetőben a sirnál. - Kossuth Ferencz országgyűlési képviselők és mások társaságában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth halálának évfordulója
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 14. sz. (1895. április 7.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest. Fiumei úti Sírkert
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kerepesi-úti temetőben a sirnál. - Kossuth Ferencz országgyűlési képviselők és mások társaságában.
Erdélyi fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kossuth halálának évfordulója.
Kossuth halálának első évfordulója telt el márcz. 20-ikán. Megülte az egész ország, azzal a különös kegyelettel, melylyel azt a fényes életet kisérte egész folyásában, s meggyászolta a halálában. A főváros impozánssá kivánta emelni halála évfordulójának gyászünnepét is. Azért halasztották a gyász emlékünnepet márcz. 20-ikáról 24-ikére, vasárnapra. A hétköznapi elfoglaltság ne akadályozzon senkit, hogy a sirhoz zarándokolhasson.
A főváros száz meg száz egyesülete letette a sirra a koszorúját. Külön zászlók alatt csoportosultak; iparos és jótékonysági egyesületek, különböző szövetkezetek, társulatok. A csoportok élén ott lengett az egyleti zászló, fátyolt kötöttek rá, vagy még egy másik fekete zászlót állítottak mellé. Igy vitték ki a koszorúkat a temetőbe. Némelyik koszorút hatan-nyolczan is emelték, lecsüggő szalagjait leányok vitték. A Kalvin-téren sorakoztak, de betöltötték az oda nyiló utczák széles torkolatait is. Mindenütt, ki egész a kerepesi-uti temetőig ezernyi sokaság sorakozott az utak két oldalán. A házak ablakai és erkélyei megteltek. Lobogókat tűztek ki a házakra.
Délután 2 órakor kezdett megmozdulni a zászlós és koszorús menet, hosszú sorokban. A rendre a fiatal emberek ügyeltek föl. Rendőr csak a keresztező utczáknál állt, hogy a menynyire lehet, a közlekedést fentartsa, mert a nagy város mozog folytonosan, kivált a kerepesi-úton, Budapest leghatalmasabb közlekedési vonalán, melyen a vasúton érkezők és távozók özönlenek, s a lóvasút kocsijai szakadatlan sorban jönnek-mennek mind a két oldalon.
A széles nagyvonalat egészen ellepte a gyászmenet áradata, csak lassan birt végig hömpölyögni a két partot álló sűrű tömeg közt.
A kerepesi-út végén, hol a külső részek közönsége várakozott, rendkivüli nagygyá nőtt a várakozók tömege. Itt alig lehetett tovább haladni a temető felé. A temető kapuinál is nagy volt a torlódás. A temetőt már délben elzárták, különben a sir megközelíthetetlen lett volna, és csak a menet megérkezésekor nyitották föl az egyik kaput.
A sirt koszoruk és virágok özöne borította és zöld bokrok vették körül. Fekete zászlók lengtek magas póznákon. Itt gyültek össze az országgyülési képviselők, a függetlenségi párt tagjai; itt várakozott Kossuth Ferencz is, mig Kossuth Lajos nővére, Ruttkayné, a múzeummal szemközt levő lakásáról nézte a menetet. A sir körül gyültek össze a fővárosi czigány zenekarok válogatott muzsikásai, hogy hazafias dalokat játszanak.
A tömeg megkerülte a sirt, aztán a másik kapun kivonult. A sirnál csak rövid beszédeket mondottak.
Már egészen bealkonyodott, mikor a menet megkerülte a sirt és a temető ismét visszanyerte nyugalmát.
A gyászünnepélyt a fényképezők igyekeztek megörökíteni, különböző ponton. Ilyen fölvétel után közlünk róla képeket mi is.
Egyik fölvétel a kerepesi-utat a népszínház és a Rókus-kórház közti téren tünteti föl. A nagy utvonalnak ezen a részén a régi házak nagy része még megvan; az egyenletes épületek közt egynehány földszinti is akad; de már az utolsó napjokat élik. Balról a Rókus-kórház dísztelen falai emelkednek. Hanem a kerepesi-ut egyik forrongó ontja van itt, a hol a közlekedés megoszlik, s egy része áthárul a népszinház mellett a Népszinház-utczára. A menet másfél óránál hosszabb idő alatt juthatott ki csak a temetőbe. Az alatt a közlekedés mindegyre fennakadt. Kocsikkal, szekérrel járni nem lehetett, de a lóvasut olykor talált rést, hogy végig gördüljön a sineken. Hanem aztán egyszer csak az sem haladhatott, a kocsik hosszú sora összegyült és csak hosszú várakozás után mozdulhatott tovább, hogy ismét fennakadjon. Természetes, hogy az ilyen mozgó kocsikat is ellepte a közönség, azok valóságos mozgó páholyokként szolgáltak a szemlélődésre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Ferencz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos : (1847-48)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos : (1892)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella