D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1300746212.jpg
C Í M 
F ő c í m : Részlet
B e s o r o l á s i   c í m : Részlet
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Alácsné Lukács
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Deák Jenő (1867-1934)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tapolca
G e o N a m e s I d : 3044141
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A taplocai kórház alapítójának félköríves emlékművéről. Emeltetett Dr.Deák Jenő számára "Tapolca és hálás közönsége" által 1930 szeptemberében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Deák Jenő 1867-ben született Magyarkanizsán, Bács megyében. Középiskolai tanulmányait Szabadkán, orvosi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1893-ban avatták doktorrá. Orvosi működését a Szent István kórházban kezdte, majd magánpraxist folytatott Budapesten. 1879-tól Badacsonyban volt körorvos 1900. december 10-ig, amikor Zala vármegye főispánja, a Tapolca járás tisztiorvosává nevezték ki. Dr. Deák Jenő fiatalos lendülettel kezébe vette a közegészségügy irányítását, megnyerő egyénisége csakhamar a tapolcai kórházügy lelke lett. A kórház létesítésének gondolata 1867. január 2-i városi képvisletőtestületi ülésen vetődött fel először, amikor a jegyző indítványozta, hogy a "helybéli magtár, járási költségeken szerezze meg a város és az Járási Ápolda és Kórház cím alatt a szenvedő közönségnek átalakításra ajánlja." A tanács az indítványt örömmel fogadta és elhatározta még azon év márciusára a járásbeli értelmiséget összehívni további megbeszélés végett. Sajnos az elkövetkező évtizedek súlyos gazdasági válságai miatt az induló tőke nehezen gyűlt össze. 1908-ban alakult meg a "Tapolca és Vidéke Kórházegyesület" mely sokoldalú tevékenységével, rendezvényeivel szerzett bevételével jelentős pénz összegeket gyűjtött. 1910-ben Deák Jenő vármegyei társadalombiztosítási főorvos lett. 1911-ben a képviselőtestület a község tulajdonát képező "seprőszárító" helyet jelölte ki a kórházépítés helyéül. A következő évben megérkező államsegély folyósításával elkezdődhetett a 40 ágyas kórház építése. Kezdetekben a Pauli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővéreket alkalmazták ápolónőkként, a lakossági óhajra "Erzsébet Kórháznak" nevezett intézménybe. Az Erzsébet-Kórház első igazgatójának 1914-ben dr. Deák Jenőt nevezték ki. A kórház működésének kezdeti éveiben, a Vöröskereszt Egylet az első világháború harctéri sebesültjeinek ápolását végezte 1918-ig, amikor a polgári betegek rendelkezésére állt. "A háború után felismerve a lehetőségeket, fáradságot nem ismerő utánajárással egymás után hozta létre a tüdőbeteg-gondozót, szülőotthont, egészségházat, anya- és csecsemővédelmi intézetet, amelyeknek áldásos működését szemeink előtt látjuk. A kórház vezetése alatt felszerelésben és működésben olyan színvonalra emelkedett, ami hasonló mértékkel egyenesen ritkaság számba megy." - írta róla egyik méltatója. 1928-ban vonult nyugdíjba, egészségügyi tanácsosi kinevezéssel. E rövid pályakép mögött sok-sok áldozatos munka és a tapolcai kórházért folytatott hosszú és eredményes küzdelem áll. Kortársai is elismerték emberi nagyságát és szakmai kiválóságát. Mindmáig ő az egyetlen tapolcai, akinek még életében emlékművet emeltek. 1930 szeptemberében dr. Deák Jenőt három évtizedes tapolcai orvosi működésének tiszteletére nagyszabású ünneplésben részesítették. A kórházi főépület előtti parkrészben bazalt alapú, Zsolnai-majolika díszítésű díszpadot készítettek, amelyen márványlapon helyezték el Csiszár Imre veszprémi szobrászművész Deák Jenőt ábrázoló bronzplakettjét. "Dr. Deák Jenő egészségi tanácsos, kórház igazgató-főorvos, ny. járási tisztiorvos, tb. megyei tisztifőorvos, 30 éves tapolcai áldásos orvosi működésének emlékére emelte ezt a művet Tapolca és vidéke hálás közönsége az aranyszívű ember és kórházteremtő soha el nem múló érdemeinek megörökítésére." Az emlékmű leleplezésekor beszédet mondott többek között a Zala vármegye főügyésze, az Orvosszövetség nevében dr. Jancsó Benedek megyei kórházigazgató is. Egy évvel később - 65 éves korában - 1934. december 23-án hunyt el. (Forrás: http://www.tapolcakorhaz.hu/deakjeno.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Istvan: Insulting a Monument [Egy emlékmű támadása]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 839x865 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer