Normál kép: 669_764_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg   Méret: 734x1001 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Harkányi Frigyes, a képzőművészeti társulat alelnöke.
Koller Károly fényképei után rajzolta Angyalffy Erzsi.

Ismertető szöveg: Harkányi Frigyes született Szegeden 1827-ben. Jogi tanulmányainak végeztével Zárka királyi személynök mellett látjuk 1847-ben mint jurátust, s a forradalom után, melyben a nemzetőrök sorában teljesité kötelességét, visszavonult birtokára és a mi ekkor még ritkaság volt, az okszerű gazdaság fejlesztésére fordítá törekvését, egyszersmid hazánk elhanyagolt ipari és kereskedelmi viszonyait tette tanulmánya tárgyává. E czélból beutazván Európa mívelt országait, itt szerzett tapasztalatait itthon értékesíteni törekedett. A figyelem csakhamar feléje fordult, s első sorban a budai takarékpénztár választotta választmányába, utána a magyar általános biztosító társaság alapításában látjuk fáradozni, s itt már az első közgyűlésen igazgatóvá választják azután az alaguttársaság veszi igénybe, hol mint választmányi tag működött. Részt vett a magyar földhitelintézet megalapításában, s a felügyelő bizottság tagja lett. Egyik igazgatója volt továbbá a lánczhidtársulatnak, ezenkívül közreműködött a magyar hitelbank, a "Securitas" viszontbiztosító bank, s a budapest-pécsi vasút alapításában, majd az osztrák-magyar állam vasút hivta a magyar igazgatóság élére. A politikai életben mint a kereskedelmi minisztérium osztálytanácsosa kezdé nyilvános működését, 1870-ben a törvényhozás termébe lép, mint a szentendrei kerület képviselője, mely alkalommal, bár még nem volt meghozva az összeférhetetlenségi törvény, mégis a, minisztériumban elfoglalt állásáról lemondott. Ezóta folytonosan tagja a magyar parlamentnek s itt hasznos szolgálatokat tett a pénzügyi bizottságban többször mint előadó, nemkülönben a delegácziókban, hol mint a közös pénzügyi költ-I ségvetés előadója, utóbb pedig s jelenleg is mint a pénzügyi albizottság elnöke buzgólkodik.
A magyar ipar érdekében a párisi 1878-iki világkiállításon másfél évig tevékeny működést fejtett ki, mint a magyar kormány által miniszteri tanácsosi ranggal kinevezett kiállítási kormánybiztos. Ez alkalommal művészetünk ügyét is melegen felkarolta és nagy része volt Parisban azon kitüntetések kieszközlésében, melyekkel Munkácsy és Benczúr müvei méltányoltattak, szemben a jeles művek becsét háttérbe szorítni törekvő ellentétes áramlatokkal. Ez alkalommal a fennebbieken kivül Zichy Mihálylyal, valamint átalában a Parisban élő magyar művészekkel szíves baráti viszonyban élt, s nem egynek segíté elő ügyét. A hazában élő művészeink, Vastagh, Spányi, Pállik szintén közelebbi viszonyban álltak Harkányival, s műveik ott lelhetők diszes termeiben. E termek Andrássy-uti szép palotájában sok műkincset irtalmaznak. Elég egy pillantást vetni ide, hogy fogalmat nyerjünk képzett müizléséről, müszeretetéről és áldozatkészségéről, melylyel művészeinken kivül itthon kevés támogatásban részesülő műiparosainkat megrendelésekkel látja el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page