Normál kép: 205-216_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 636x949 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Teleki Domokos

Ismertető szöveg: "Jelenleg gazdaságának, a tudományoknak s a protestáns egy­ ház érdekeinek él. Mint egyházkerületi és iskolai gondnok, nem csak buzgalmat, hanem áldozatkészséget is tanusit. A székely­ udvarhelyi és maros-vásárhelyi középtanodákat nem rég ezrekre menő alapítványokkal gazdagít á. A Pesti Napló"-ba és Kolozsvári Közlöny-be számos czikket ir, részint neve alatt, részint névtelenül. Mióta a politikai pályáról visszavonult, történeti tanul­ mányokkal foglalkozik, melly munkái azonban alkalmasint csak halála után fognak napvilágot látni. Egypár évvel ezelőtt akadé­ miánk igazgató-választmánya tagjául választá s ujabban az alelnöki székre jelölte ki. E tények legjobban jellemzik gr. Teleki Domokost s olly ha­zafit mutatnak fel, ki tehetségét és helyzetét minden körülmény közt a közjóra használta. Vajha sok illyen mágnásunk volna! Mennyire erősödnék azon kötelék, melly a magyar nemzet külön­böző osztályait egymáshoz csatolja, s mellynek tágulását nemzeti csapásnak kellene tekintenünk. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 18. sz. (1859. május 1.))Teleki József gróf, főkormányszéki tanácsos és gróf Teleki Zsófia fia. Atyja 1817-ben elhalálozván, nevelése az özvegy édesanyára maradt, aki őt tizenegy éves korában a nagyenyedi főiskolába küldötte, ahol az alsóbb osztályokban négy és félévet, a felsőbbekben négy egész évet töltött. A főiskolától 1829 őszén vett búcsút és azután mint joggyakornok a marosvásárhelyi királyi ítélőtáblánál töltött egy évet. 1830 őszén édesanyja részéről, mint távollevők követe jelent meg a pozsonyi országgyűlésen. 1831-ben a pesti egyetemen jogi tanulmányait folytatta és ez év végével itt is szigorlatot tett. "Ezen két év alatt (írja jegyzeteiben) Magyarország legbecsületesebb államférfiainak társasága, kik közül Széchenyi, el merem mondani, pártfogására, szivességére, sőt bizalmára is méltatott, bizonyára a legdöntőbb hatással voltak egész életemre". 1832-ben Pest vármegyénél tiszteletbeli jegyzőséget viselt. Ekkor itt történt első nyilvános felszólalása, a vármegyei követek megválasztása alkalmával. A reform és alkotmányos mozgalmak Erdélyben is tért kezdvén nyerni, Teleki visszatért szülőföldjére és az 1834. évet megelőző ébresztési kisérletekben élénk részt vett. 1836. szeptember 10-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta (1855. április 19-én lett az igazgatótanács tagja, 1861. december 20-án pedig tiszteleti tag). (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page