Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x927 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1330x1601 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hajnik Pál.

Ismertető szöveg: "Hajnik Pál született Váczon 1808-ban középsorsu, köztiszteletben álló szüléktől. Iskolái végeztével Pesten az ügyvédi pályának szentelvén magát, e téren szorgalma s tevékenysége által dicséretesen és haszonnal müködött. - Az iránta nyilatkozott közbizalom bizonysága, hogy a Nemzeti Kaszinónak 9 éven át szakadatlanul egyik igazgatója volt. A megyei téren sem maradt ismeretlen: 1845-ben Nyáry Pálnak alispánná, 1847-ben Kossuth Lajosnak Pestmegye részéről országgyülési követté lett megválasztásánál egyike volt a főtényezőknek.
A martiusi napok 1848-ban a tett mezején találják őt. Az ekkor Budapest városa részéről Pozsonyba az országgyülés szine elé, nemkülönben a főherczeg nádorhoz felküldött nagy számu küldöttségek ő vala szónoka.
Az első felelős magyar miniszterium megalakulván, Hajnik Pál csakhamar a belügynél miniszteri tanácsossá, később rendőri osztályfőnökké neveztetett. Az e téren - kivált ama válságos időkben - annyiszor kifejtett hazafiui buzgósága, erélyes, de egyszersmind humánus bánásmódja, bátor elszántsága s bámulatos tevékenysége által Budapest lakóinak s honfitársainak becsülését nagy mértékben kiérdemlette.
Mint a váczi kerület képviselője, a képviselőházat ő is követte Debreczenbe, honnan 1849-ki april végével mint kormánybiztos, és ezután csakhamar mint országos rendőrfőnök Pestre küldetvén, az akkori nehéz időkben s kivált Pest bombáztatása-, Budavárának bevételekor tett ép oly erélyes, mint eszélyes intézkedései által a közügy körül közelismerést vivott ki. Mint rendőrfőnök ritka népszerüségre tudott szert tenni.
A világosi katastropha után Törökországba, innen Párisba menekült, időközben beutazván Görögországot. - 1851-ben Kossuth Lajossal Londonban találkozván, annak társaságában Északamerikába utazott, hol vele, mint az Egyesült-államok vendégével, 18 államot bejárván, 1852-ik év végével dus tapasztalásokkal, legmagasztosb emlékekkel telt kebellel visszatért Európába.
Ez időtől fogva Hajnik Pál Párisban telepedett le családjával együtt, hol mint egy bordeaux-i és champagne-i nagy borkereskedő-ház ügynöke müködött.
1855-ben a párisi nagy kiállitásnál a new-yorki hires Goodyear háznak levén képviselője, e minőségben azon szerencsében részesült, hogy a francziák császárának és a császárnénak felügyelete alatt levő s közfigyelmet ébresztett kautsuk-kiállitás ágában vezetőül és tolmácsul szolgált.
1858-ban 9 évi távollét után amnesztia mellett hazájába visszatért és csakhamar a trieszti átalános biztositó-társaság pesti főügynökségénél az egyik igazgatói állást nyerte el, hol jelenleg s addig, mig az ujabban kifejlődő viszonyok egy, geniusának inkább megfelelő hatáskört teremtendenek, szerényen müködik. - Legujabb kitüntetése, a melyet a közbizalomtól nyert, hogy Pestmegye közelebbi tisztujitásán Nyáry Pál mellett az első alispáni székre Hajnik Pál is ki volt jelelve; s hogy az árvabizottmány egyik elnökévé lőn megválasztva." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. január 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page