Normál kép: 1855_pix_Oldal_37_Kep_0002.jpg   Méret: 770x1082 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1855_pix_Oldal_37_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1050x1475 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A csin császár.

Ismertető szöveg: A csin (chinai) császár, kinek rajzát mai lapunk mutatja, a világ legnagyobb birodalmának ura. Kétszáz ötvenezer négyszögmérföldnyi téren, háromszáz millió alattvaló vakon engedelmeskedik szavának , de neve mig él titok , mit kimondani nem szabad, s a ki tenné, kinosan lakolna csacskaságáért. Csak ha hült tetemeit a császári sirboltba takaritották, ha életrajzát s uralkodásának történetét a birodalom történetirói megirták, akkor értesül nevéről az ország és utókor. - A mostani császár atyja Taokuang volt, kiben a keresztény hit terjesztők sok tekintetben kegyelőjöket vesztették.
Mint birodalmának, ugy hatalmának korlátai is felette tágak, s ezredéves törvényeken, megrögzött szokásokon s vallási könyveken kivül, mi sem gátolja akaratának vagy szeszélyének kivitelében.
Alattvalói nemcsak fejedelmöket, de közös atyjokat tisztelik a császárban, meg lévén győződve, hogy valamint a gonoszakat fenyiti, az engedetleneket megbünteti, ugy nem csak részrehajlatlan igazságot szolgáltat a perlekedőknek, de folyton felügyelve alattvalóira, mindazokat, kik mint katonák, államférfiak , tudósok vagy egyszerű polgárok kiszabott hatáskörükben magukat kitünteték, megjutalmazandja; s valóban nem ritka példa, hogy a nép legalsóbb osztályaiból származott férfiak, erény, jeles tehetség és ipar által a fejedelem figyelmét magukra vonván, legfényesebb hivatalokra emelkedtek, s a legnagyobb kitüntetés jeléül pávatollal megajándékoztattak.
Utódját a császár maga választja fiai vagy rokonai közül, miért a fejedelmi herczegek kitünő nevelésben részesülnek, mert régi szent könyvek azt tanitják, miszerint nem lehetne eléggé mivelni azok értelmét és kedélyét, kiket a világ szellemének, az istennek akarata embertársai fölé uralkodókul rendelt. Ha a császár rokonai között alkalmas utódot nem vél találhatni, mi sem gátolja , hogy bárkit, a kit érdemesnek tart, utódjává nevezzen. - Régente ez gyakrabban megesett, de ujabb időben, meglehetősen kijött divatból.
Nem csak a katonai, polgári s egyházi méltóságokat osztogatja, de mint a vallás legfőbb papja, fel van jogosítva, a jeles honfiakat a szentek, vagy mint a csinaiak nevezik, a meztelen lelkek sorába iktatni s imádtatásukat elrendelni. - Felségi jogaihoz tartozik a tartományok, városok, falvak neveit megváltoztatni, az udvariasság szabályait megállapítani, s a régi irásjegyek helyett ujak használatát behozni.
Czime minden keleti képletes szólásmódot tulhaladó , földurának, ég fiának, a nap bátyjának . királyi palotának, ezeréves legszentebb császárnak czimeztetik. Midőn magánbeszédben magáról szól Ngo szóval él, mi ént jelent, - de ha a trónról szól, akkor azt mondja Tsin - mi szinte én-t tesz, de melly szóval csak a császárnak szabad élnie. Imádáshoz hasonló tiszteletben részesül, minden szava mennyei parancs, mit arany betükkel jegyeznek fel az évkönyvek selyem lapjaira, - az ország nagyai, sőt a császári család ivadékai is, csak féltérdre ereszkedve szólhatnak a császárral.
Peking fővárosában lévő pazar fényüzéssel és keleti pompával diszesitett palotában lakik, nejeivel s gyermekeivel. - Első legkedvesebb neje császárné, három más neje királyné czimmel él, többi kedveseinek száma határozatlan.
Öltözete hosszu csin szabásu kabátból, s rövidebb, a legdrágább szőrmével bélelt zekéből áll, - szine setétkék, rendesen a legfinomabb habos selyemből készül s aranynyal, drágakövekkel pazarul van kirakva, fövege karmazsin selyem, fekete nyuszt prémmel, mellyet a legfőbb hatalom jeléül három pávatoll ékesit. - Óriási gyöngyök sora lóg nyakáról, mellyek egye kis királysággal felér. Királyi széke elefántcsont és aranyból van mesterségesen kirakva, sárkány- s oroszlánfejekkel kiczifrázva, ezen ülve fogadja a főurak hódolatait, az adófizető tartományok küldöttjeit s a külföldi nemzetek követeit. - Minden rendelet a császár nevében adatik ki s nyolcz hüvelyknyi nagyságu pecsétjével megerősittetik, melly fekete jaspisból készül, mit senki másnak nem szabad pecsétnyomónak használni. (Dr. Hegedüs.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. augusztus 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page