Normál kép: 1898_Oldal_105_f.jpg   Méret: 770x575 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_105_f_nagykep.jpg   Méret: 1086x811 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: 1848/49-iki emléktárgyak. - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz"; czimű munkából.
A szent-tamási lobogó.

Ismertető szöveg: Ezernyolczszáznegyvennyolcz.
E czímmel ezelőtt néhány hónappal egy füzetes vállalat indult meg a Révai-testvérek irodalmi intézet részvénytársaság kiadásában, Jókai Mór, Bródi Sándor és Rákosi Viktor szerkesztése mellett oly czélból, hogy a márcziusi események ötvenedik évfordulójára egy nagy gyüjteményben egyesítve juthassanak a magyar olvasó közönség kezébe azon emlékek rajzai, melyek az 1848/49-iki szabadságharcz viharos ideiből maradtak fönn.
Ezernél több ilyen képet sikerült a szerkesztőknek összegyüjteniök, melyeket számos más irók közreműködésével rövid magyarázatokkal is elláttak. Az általában jellemző képek közt vannak csataképek, a szereplők arczképei, s a szereplők után maradt ereklyék ábrázolásai, továbbá házak, tájak, csataterek képei történeti sorrendben, nemkülönben azon időbeli viseletek, fegyverek, nagyjaink kézirásai, felhivásai, falragaszok, kiáltványok másai, sőt az azon kori torzképekből is találunk érdekes mutatványokat. Ezekhez sorakoznak azoknak a későbbi művészi alkotásoknak (festményeknek, szobroknak, stb.) másolatai, melyek a tárgyalt korra vonatkoznak.
A "Vasárnapi Ujság" évtizedek alatt sokat közölt s ismertetett az 1848/49-ből fönmaradt eredeti rajzokból, ereklyékből. Az "Ezernyolczszáznegyvennyolcz"-ban ezek is össze vannak gyüjtve, sok másokkal együtt. Egy ily nagy gyüjteményben, mely díszes kiállítású kötetben kerül az olvasó kezébe, sok érdekes dolog kerül együvé, a mi az illető kor jellemzésére szolgál.
Megtaláljuk itt a Nemzeti Múzeum, az Országos Levéltár, az Aradi Ereklyemúzeum, a bécsi cs. és kir. udvari, úgyszintén a hitbizományi könyvtár, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság birtokában levő és számos magán-gyüjteményben őrzött ereklyék rajzait s egykorú képek másait.
A könyv végén pedig a kor törekvéseit és történetét irta meg külön tanulmányban Marczali Henrik egyetemi tanár.
A vállalat összesen 30 nagy negyedrétű 2-2 ívre terjedő füzetből áll, melyek már mind megjelentek s úgy egyenként, mint egy kötetbe foglalva is kaphatók. Egy-egy füzet ára 30 kr. Az egész munka fűzött kötetben 9 frtért, díszkiadásban pedig 15 frtért kapható úgy a Révai-testvéreknél, valamint minden hazai könyvárusnál.
A nagy terjedelmű gyüjteményből mutatványul átveszünk lapunk mai számába néhány rajzot, melyeknek ismertetéseül a következő magyarázó jegyzeteket adjuk:
A honvéd gyalogság, valamint a mozgósított nemzetőrségi zászlóaljak puskája, többnyire Belgiumból hozott gyutacsos, hosszú szuronynyal ellátott fegyver volt. A hadjárat lefolyása alatt elveszett, eltört, vagy az ellenség kezébe került puskák a csatatéren elesett vagy hadifogságba jutott osztrák katonák fegyvereivel pótoltattak. A felszerelés egyéb tárgyai: a barna posztóból készült és piros gyapot sujtassál díszített atilla, valamint a magyar koronás czímerrel ellátott csákó és a fekete mellszíjak kivételével az osztrák gyalogság felszerelésével azonos volt. A magyar sereghez átpártolt magyar gyalog sorezredek eredeti felszerelésüket mindvégig ép úgy megtartották, mint a huszár sorezredek.
A 12-dik számú Nádor-huszárok legénységi csákója, valamint a huszártisztek bőr csákója a mostani csákóktól nagyon elüt. A hires 6-ik és 9-ik úgynevezett vörös sapkás honvédzászlóaljak legénysége és tisztjei vörös posztóból készült sapkát viseltek, még pedig Damjanics kivánatára, kinek vezénylete alatt magukat már Szent-Tamásnál és Lagerdorfnál ép úgy kitüntették, mint a szabadságharcz minden nevezetesebb csatájában.
A rajzban közölt 1848/49-ki magyar csákók közül az egyik még az ország koronás czímerével, a második pedig minden dísz nélkül van s így az 1849 ápril 14-ike utáni időből való. Ezekhez majdnem teljesen hasonlók a honvéd tüzérség és a volt sorezredek csákója.
A honvéd törzstiszti sapka Kápolna után a Dembinszky és vezérkari tisztjei által viselt lengyel sapkák mintájára készült ugyan, de a seregben csak kevesen viselték.
A Szent-Tamás megvivásánál részt vett honvédzászlóaljak zászlóin a magyar szent korona jelvénye alatt arany betűkkel Szent-Tamás van kiírva.
A Branyiszkó megvivásában részt vett honvédzászlóaljak, nevezetesen a 33-ik, a 13-ik és a két beszterczei zászlóalj, valamint az Ujházy-vadászok zászlóikra fehér selyemszalagokat kaptak "Branyiszkó február 5. 1849." felirással. Két ilyen szalag a magyar nemzeti muzeumban őriztetik, mig a többi valószinűleg Világosnál az oroszok kezébe jutott.
A Kisfaludy-Társaság ereklyéi közt megőrzött nemzeti szinű kokárda, melyet Petőfi Sándor a márcziusi napok elején viselt, valószinűleg női kézből kapott ajándék, mire leginkább az üveggyöngyökből hímzett koronás czímer vall. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page