D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1921_039.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogyan szedjünk?
B e s o r o l á s i   c í m : Hogyan szedjünk?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Grafika melléklete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-05
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 2. évf. 2. sz. (1921. február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1921
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Példák Kun Mihály "Hogyan szedjünk?" cimü cikksorozatának negyedik közleményéhez.
A Magyar Grafika Melléklete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egyszerű egyenes sor a teljes nyugalmat, csendet és élettelenséget jelenti és ha ily sorokat csoportosítunk, akkor csak fokozódik a nyugalom utáni vágyunk és a kedvetlenség lesz úrrá felettünk. Sóhajtva állapítjuk meg az ólomanyag merevségét, melyet önmagunk idéztünk elő. (1. példa.) Ám ha egyenes sorunknak egyik végei felemeljük, már kezd éledni, mozog, felfelé törekszik (2. példa), mig több ily sor egymásmellé állítása már határozott irányt ad a haladásnak (3. példa), ha pedig ellentétes sorokat is alkalmazunk, látjuk azt az "erőt", mely mintegy löki, taszítja sorainkat egy bizonyos irányfelé. (4. példa.)
Az ívelt sorok "emelkedő-eső" hatása tagadhatatlan (5. példa), visszavezeti a szemet a kiindulópont magasságához, ahol összeköti, bekeríti a szöveget, magához öleli, jóbarátságban tartja azt, ami összetartozik és kilöki, taszítja azt, ami kikivánkozik, szem elé vágyódik, például: telefon, lakhely stb., ha azt az iv fölé jobb- és baloldalra helyezzük el. (6. példa.) Él és cselekszik!
Azonban ha ezt az aktivitást fokozni véljük azzal, hogy nagyobb lendületet adunk sorunknak (7. példa), csalódunk, mert ez a lehangoltság egy bizonyosfoku érzetét váltja ki belőlünk, melyet hatványozottabb mértékben észlelünk akkor, ha több ily sort látunk egymás alatt. (8. példa.)
Nagy mozdulatot tapasztalhatunk a 9. példán, bár ezt ritkábban látjuk a gyakorlatban. Pedig megérdemelné, mert elevensége minden reklám nyomtatvány hatását emelné, mely hatást a sorok ismétlése csak fokozza. (10. példa.)
Két ivelt sor egymás mellé helyezése a lassú emelkedés hatását kelti (11. példa), mig ezeknek a függélyeshez való közeledésével a diadalmas magasbatörést, az ujjongó lelkesedést, egy bizonyos árucikk nevének nagyhatású világbakiáltását érhetjük el. (12. példa.)
Nem kevésbé érdekes a 13. példánk sem, melynek sorai mintegy támogatják egymást, mellyel elősegítik az összetartozandóság érzetét és ezen igyekezetükben gyönyörű mozdulat-ritmust alkotunk.
A hullámos sor maga az élet, mely csak úgy érvényesül, ha minél nagyobb a lendület-különbözet a magas és mély ivek között. (16. ábra.) Amint e lendületet redukáljuk, annál inkább nyilvánul meg a mozdulatlanság, az egyhangúság deprimáló érzése (14- 15. példa).
Nyugodt hatást érhetünk el e mozgékony, hullámos sorainkkal akkor, ha ismételjük a fősor mozdulatát. (17. példa.) A fősor lendületének részbeni alkalmazása emeli munkánk értékét. (18. és 19. ábrák.) Mig a teljes ellentétes sorokkal való manipuláció, dacára a helyes ritmusnak, nem mindenkor kelti bennünk a szép érzetét.(20. példa.)"
(Forrás: Magyar Grafika, 1921. február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hogyan szedjünk?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2294x2952 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna