D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_122.jpg
C Í M 
F ő c í m : Technikai ujitások
B e s o r o l á s i   c í m : Technikai ujitások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Találmány a kikötőzsinór kiküszöbölésére
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-06
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 5. sz. (1920. május)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsineg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Technikai ujitások.
Találmány a kikötőzsinór kiküszöbölésére.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez alkalommal egy magyar találmányról kell megemlékeznünk, mely a kikötözsinór kiküszöbölését célozza. E találmány teljesen eltér az ilynemű találmányoktól s e sorok között 4 ábrán be is mutatjuk. Az 1. ábra a kikötökeret oldalnézete és a 2. ábra annak felülnézete, a 3. ábra egy részlet nagy léptékben és a 4. ábra a 3. ábra A-B vonala szerinti keresztmetszete. A kikötőkeret lényegében két átló irányában egymással szemben elrendezett derékszög alatt meghajlított a kettős oldalrészből és két ugyancsak derékszögű egyszerű b oldalrészből áll, melyek az előbb említett kettős oldalak falai között ide-oda tolhatók. A könyökalaku kettős oldalrészek egyes ágai egymással c szögecskék által tartatnak össze és pedig az a könyök mindkét szabad vége közelében két ilyen szögecs van alkalmazva, mely a könyök két lemezét kellő távolságban tartja egymástól, úgy, hogy az egyszerű könyök a két lemez között könnyen ide-oda tolható. A b egyszerű könyökök szárai a szögecsek átbocsátására d hasítékokkal vannak ellátva, melyek azokat vezetik és egyúttal az a könyökök részei közül való teljes kihúzásukat is meggátolják, amennyiben a hasitékok végei a kihúzásnál a belső szögecsekbe ütköznek. Hogy az egyes a és b részek egymáshoz képest elfoglalt mindenkori helyzete rögzittessék, a b könyökök ágai egyik szélükön e fogazással vannak ellátva, melybe az a könyökön alkalmazott f emeltyűk végein kiképzett g fogak kapaszkodnak. Ezen emeltyűk h rugók által oly irányban szorittatnak, hogy a g fogak az e fogazások felé hatolnak. Az emeltyűnek a g foggal szemben fekvő i végére gyakorolt nyomás által a fogazásból kiemelhető, mire a b könyök szára az a könyök két fala között ide-oda tolható. A rajzon feltüntetett kivitelnél az e fogazás fürészfogszerüen van kiképezve, úgy, hogy a b könyökök ágai az egyik irányban (befelé) az emeltyűk kilenditése nélkül is tolhatók és csak a kihúzásnál kell az emeltyűk végeit lenyomni. Ezen szerkezet folytán a keret oldallécei a szedés, illetve a kiszedett oldal nagyságához képest beállíthatók. A gyakorlatban a kikötökeretet a szedésre illesztjük és kis nyomással összenyomjuk, mire a keret egyes oldalrészei a szedéshez szorulnak és azt szilárdan összetartják. Ha a keretet a szedésről le akarjuk venni, akkor az emeltyűket lenyomjuk, mire a keret kissé széthúzható és a szedésről levehető. Az e fogazás sűrűsége megfelel a tipometriai 2 pontos távolságnak. Ezt a kikötőkeretet - mely Teichner Jakab (Budapest, VI, Szent László-u. 92.) kollégánk elmés találmánya - volt alkalmunk használatban is látni s igy meggyőződtünk róla, hogy a vele való munkálkodás sokkal gyorsabb és könnyebb, mint a kikötőzsinórral való kikötés, vagy bármely más ilynemű találmány alkalmazása. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1920. május)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Gergely diptychája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 951x894 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna