D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_12_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : "A férj és feleség" Lakatos László komédiája a Vigszinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Férj és feleség Lakatos László komédiája a Vigszinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gombaszögi Frida (Edith) és Csortos (dr. Bálint.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 2. sz. (1919. január 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gombaszögi Ella (1898-1951)
V I A F I d : 121397092
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csortos Gyula (1883-1945)
V I A F I d : 121519910
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vígjáték
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vígszínház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1919
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "A férj és feleség" Lakatos László komédiája a Vigszinházban.
Gombaszögi Frida (Edith) és Csortos (dr. Bálint.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez is magánéleti darab, semmi köze a világban most kavargó rettenetes válsághoz, de van köze az emberi örök küzdelemhez, az élet gyógyíthatatlan melancholiájához. Mai szorongattatásunkban is érdekel, mert rólunk van benne szó, magunkról, valamennyiünkről, olyan dolgokról, a melyektől szenved a szalonok embere, de az utczáé is, mert egy eredendő emberi ügy van benne megvilágítva: a szerelmes férfi tragédiája a házasságban. A férfi tragédiája, a ki nem tud élni a nő nélkül, de vele sem tud nyugodtan élni, mert éles inkompatibilitás van köztük, az eredendő természet, az életfelfogás, a gondolkodásmód, az életigények inkompatibilitása. A férfi teljesen magáénak akarja a nőt, ez meg kisiklik kezéből, szerelmében sem adja magát egészen neki, igazában nem őt szereti, hanem a szerelmet, nem az egyént, hanem az egész férfinemet és mindenek előtt saját érzékiségét és saját hiúságát. A két nem viszonya örök harcz, a vágy és az eltaszítás, a szerelem és gyűlölet folytonos váltakozása; a férfi meggyűlöli a nőt, eltépi sziveről s annál jobban sóvárog utána s a végén bús rezignáczióval visszaöleli keblére. A nemek örök harczában a férfi nyerhet csatákat, de a háborút mindig ő veszti el. Elveszti, mert kezdettől fogva nincs meg benne a meggyőződés, a nőnek csak önmagára gondoló egocentizmusával szemben ő mindig látni kénytelen az érem reverz oldalát is és főképen mert önérzet, uralomvágy, a tulajdonjog érzése, hiúság, minden más lelki motívum fontos neki, de a végén mégis csak az érzékiség mondja ki a döntő szót. Az asszony azokból a rózsákból fon számunkra rablánczot, a melyekkel szépségének, érzékeinkre való hatásának áldozunk."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1919. január 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "A férj és feleség" Lakatos László komédiája a Vigszinházban: Lukács Pál (Döröghi.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 738x1664 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna