D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_06_kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : 18. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Franczia család
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Rowlandson
U t ó n é v : Thomas
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1756-1827
V I A F I d : 56672964
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 1. sz. (1919. január 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karikatúra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szépművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17-18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban.
Thomas Rowlandson: Franczia család.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezzel a tendencziózus modorral teljesen szakít Henry Bunberry és Thomas Rowlandson. Rowlandson nem javítani akar, lapjainak nincs erkölcsi czélzatuk, nem erkölcstelenséget ostoroz, hanem a polgári élet ferde szokásait fedi föl és teszi nevetségessé. Kitűnő humorral gúnyolja ki a régész bamba tudákosságát, a kinek még a pápaszemes múmia is a szemébe vigyorog. Kineveti a francziákat könnyűvérűségükért s úgy állítja be, mint a kik egész nap tánczolnak, az olaszokat pedig, mint örökké áriázókat stb. Ránk nézve Rowlandson legnagyobb jelentősége abban van, hogy félreismerhetetlen az az erős hatás, a melyet H. Daumierre gyakorolt. Mindazon típusokat, melyeket Daumier műveiből ismerünk és szeretünk, megtaláljuk már Rowlandsonnál is. Rowlandson érettebb korszaka egyáltalán nincs a gyűjteményben képviselve, noha későbbi idejében a rajza határozottan erőteljesebb és a felfogása érdekesebb. Politikai karikatúrái is, noha nagyszámban készültek, teljesen hiányzanak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1919. január 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rowlandson, Thomas: XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban : Jóizű szundikálás egy postakocsiban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1538x1065 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna