D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_Oldal_57_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Fehér kereszt Egyesület javára rendezett bazárból
B e s o r o l á s i   c í m : Fehér kereszt Egyesület javára rendezett bazárból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az elárusító hölgyek a bazárban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 7. sz. (1894. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Gyermekek, ifjúság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jótékonysági rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károlyi Alajosné Erdődy Franciska (1842-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi Lajosné Széchenyi Hanna (1872-1957)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cséry Szeréna (1853-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi Imréné Károlyi Zsófia (1875-1942)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Fehér kereszt" Egyesület javára rendezett bazárból.
Az elárusító hölgyek a bazárban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bazárnak főékességei voltak azok a szép asszonyok és leányok, a kik az darusítással foglalkoztak. Maga a háziasszony, Károlyi grófné buzgólkodott a szép sereg élén. Lila-kék bársony ruha simult karcsú termetéhez és fején franczia, virágos kalapot viselt. Fáradhatatlanul sürgött-forgott a teremben s mindenkihez volt egy nyájas szava, egy mosolya. Versenyeztek vele a szeretetreméltóságban matróna édesanyja, özvegy gróf Erdődy Lajosné, leánya, Károlyi Zsófia grófkisasszony, továbbá Széchenyi Hanna, Berchtold Sarolta és Károlyi Melinda grófkisasszonyok, Király Irén, Császár Aranka, Szegedig Irén kisasszonyok, Danid Ernőné és Szegedy Bálintné úrhölgyek. Az elárusítóhölgyek, kettő kivételével, mind halvány rózsaszín selyem ruhában jelentek meg.
Egyik képünkön egy csoportban láthatók gróf Károly Alajosné, a ki középen áll, tőle jobbra gróf Széchenyi Hanna, balra Dániel Ernőné, gróf Károlyi Zsófia ás Császár Aranka. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky Lipót: Gróf Károlyi Zsófia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Forche Roman, Gálfy István: Báró Dániel Ernő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2217x1567 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna