D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0165.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kassai ref. egyház edényei
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai ref. egyház edényei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-12-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : edény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : aranyozott tárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tányér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kanna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kassai ref. egyház edényei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kassai szent edényekről Révész Kálmán barátom vétetett fényképeket. Mind a három vastagon aranyozott ezüst. A nagyobbik kanna magassága 28, a kisebbiké 21 cm. A tányér átmérője 22 cm.: ebből a karima 4 cm 5 mm.
A kassai szent-edények köriratai:
I. Nagyobbik kanna:
MARC. 14. 24, HOC (Hibásan HIC helyett) EST SANGVIS MEVS NOVI x ILLIVS FEDERIS QVI PRO MVLTIS EFFVNDETVR.
x ILLVSIT CELS. TRANNAE PRINCEPS GEOR. RAKOCI x OBTVLIT IN VSVM SACRAE COENae ECCLAE REFORMATAE CASSOVIEN. ANNO CHRI. 1644 DIE 26 MARTI.
2. Kisebbik kanna:
x IOH. 6. 35. QVI CREDIT IN ME NON SITIET VNQVAM x ILLVST - mint elébb. 2. A tányéron: a) felső lapon:
IOH 6. 54. QVI EDIT MEAM CARNEM ET BIBIT MEVM SANGVINEM HABET VITAM AETERNAM.
b) alsó lapon:
ILLVST ... mint fent."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-torteneti-eletrajzok-BE5D/i-rakoczy-gyorgy-15931648-52FB/harmadik-konyv-5573/vii-rakoczy-uralkodasanak-utolso-evei-halala-5630/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szikszói református egyház szent edényei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1352x1792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna