D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : termeszettudomany.jpg
C Í M 
F ő c í m : A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon. A fizika oktatásáról
B e s o r o l á s i   c í m : Természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon. A fizika oktatásáról
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : energia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazott természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon A fizika oktatásáról Radnóti Katalin Főiskolai tanár ELTE TTK Fizikai Intézet (gimnázium, általános iskola) rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 2 Az előadásban érintett témák Az OKNT bizottság létrehozása és legfontosabb megállapításai 2008. nyári természettudományt tanító tanárok közt végzett felmérés eredményei 2008. őszén írt kritériumdolgozatok eredményei (a fizikaoktatás eredményessége) ? Példák projekt jellegű feldolgozásra Dia 3 A bizottság összetétele Vezető Dr. Kertész János Kémia munkabizottságvezető: Dr. Szalay Luca Biológia munkabizottságvezető: Bán Sándor Fizika munkabizottság Vezető: Dr. Ádám Péter - Hegyiné Farkas Éva - Horányi Gábor - Dr. Papp Katalin - Dr. Radnóti Katalin - Dr. Ujvári Sándor - Dr. Vankó Péter - Wagner Éva Alakuló ülés június 9. Dia 4 A vizsgálat fő témakörei I. A természettudományos közoktatás társadalmi háttere és feladatai II. A természettudományos tantárgyak tananyaga és óraszámai III. Érettségi vizsgakövetelmények IV. Az alkalmazott oktatási módszerek és szemléltetési módok V. Tehetséggondozás VI. A természettudományos tantárgyak elfogadottsága, társadalmi értékelése VII. Nemzetközi tudásszint-felmérő vizsgálatok eredményei VIII. Érettségi vizsgák, továbbtanulás IX. Természettudományos végzettségű szakemberek, tanárok száma X. Tanári munkát befolyásoló körülmények, továbbképzés, finanszírozás Javaslatok megfogalmazása Dia 5 A felmérés Célkitűzés Megállapításainkat konkrét adatokkal tudjuk alátámasztani. A kutatás módszerei Kérdőíves adatgyűjtés, többféle kitöltési lehetőség biztosítása Az adatok feldolgozása Adatbázis kezelő programmal 112 X 1050 Hipotézisek, kutatási kérdések Életkor szerinti eloszlás, kísérletezés feltételei, óraszámok, tanulói létszámok, differenciált fejlesztés lehetőségei (versenyek), kommunikációs lehetőségek, oktatási módszerek A minta Közel reprezentatív, de mindenképpen jelzés értékű. Dia 6 A felmérés megszervezésében és kiértékelésében a következő kollégák vettek részt: Baranyai József és Bán Sándor, középiskolai vezetőtanárok (biológia) Hegyiné Farkas Éva, középiskolai tanár (korfák) Dr. Király Béla, mérnök, kandidátus (kiértékelő program) Dr. Radnóti Katalin, főiskolai tanár (kérdőív összeállítása, kiértékelő program tesztelése, általános rész kiértékelése, fizika) Rausch Péter, egyetemi hallgató (programozás, web-es megjelenítés) Dr. Szalay Luca, egyetemi adjunktus (kérdőív összeállítása, web-es megjelenítés megszervezése) Dr. Ujvári Sándor, középiskolai tanár (szerkesztés) Varga Márta és Baranyi Ilona, középiskolai tanárok (kémia) Moróné Tapody Éva Dia 7 Köszönjük minden kollegának, aki a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat! http://oknt.blog.hu/ Elemző értékelések Általános rész Tanári korfák Fizika Kémia Biológia A kiértékeléshez használt Excel táblázat A táblázat használata A kollégák szöveges válaszai Dia 8 Dia 9 Dia 10 A kísérletezés feltételei Órakedvezmény nincs. Laboráns nincs. Anyagi források általában szűkösek. Dia 11 Dia 12 Óraszámok és tanulói létszámok Túlórák. Magas létszámú tanulói csoportok. Óraszámok általában a kerettantervi ajánlásokhoz igazodnak. Dia 13 Differenciálás lehetőségei Általában tanórán kívül, szerény anyagi megbecsülés. Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Szöveges válaszok Dia 18 2008-ban írt kritériumdolgozatok A dolgozat felépítése: - mértékegységes táblázat 5 pont - 5 darab tesztes kérdés 8 pont - 3 kérdés + indoklások6 pont - 1 vizsgálati módszer4 pont - 3 feladat (7 + 10 + 10) 27 pont Összesen 50 pont 5 intézményben írták meg, 1324 fő ELTE kettős cél: kiket kell felzárkóztatni, kik részesülnek emelt szintű képzésben? Excel táblázat készült a részletes kiértékeléshez. Dia 19 Eredmények BME fizika BSc60 fő* ELTE fizika BSc82 fő* BME VIK785 fő Debrecen103 fő Kecskemét294 fő Összesített eredmény: 30% Dia 20 Az elért eredmények Dia 21 A dolgozat egyes részeinek megoldásai Dia 22 Néhány kérdés Történik-e munkavégzés a következő esetekben? Indokolja válaszát minden esetben! 1.) Egy Föld körül keringő űrhajón végez-e munkát a gravitációs mező (2 pont) 30,2 % -os a megoldás. Nem, az erő és az elmozdulás merőleges egymásra, ha körpályán meg az űrhajó. Ha ellipszis pályára is gondol a diák, és ezért igen a válasz, természetesen az is jó. 2.) Az elektromos erővonalakra merőlegesen mozgó töltésen? (2 pont) 31,2 %-os a megoldás. Nem végez munkát, mert az erő és az elmozdulás merőlegesek. 3.) Gázlángon vizet melegítünk. (2 pont) 25,3 %-os a megoldás. Nem, hőközlés történik. Ha másodrendű effektusokat leírt a hallgató, pl. tágulási munka, akkor természetesen jó a válasz. Dia 23 Egy karácsonyfaizzó foglalatán a következő adatok találhatók: 14 V, és 3 W. Hogyan határozná meg, hogy helyes teljesítményt írtak-e fel az izzóra? A válaszhoz készítsen ábrát! Dia 24 Dia 25 Szakirányok választása az ELTE-n Dia 26 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek A magyar diákok viszonylag kis hányada kerül csak be a tehetséggondozási rendszerbe. Ezek között túlnyomó többségben vannak a régi, nagy hagyományokkal rendelkező elit iskolák diákjai (1-2% Neuwirth Gábor). A többi oktatási intézmény tanulóinak tehetséggondozása rendszerszinten nem biztosított. Dia 27 PISA 2006. Természettudomány Kevés az 5. és a 6. szintű gyerek! Dia 28 A magyar diákoknak sok elszigetelt ismeretelem van a fejében, melyet iskolarendszerünk jól közvetít. Az IEA méréseken jól teljesítenek. A magyar diákok esetében a sok ismeretelem nem alkot jól szervezett, alkalmazható tudásrendszert. A PISA méréseken nem teljesítenek túl jól. Egyik lehetséges megoldás: projekt jellegű tanulásszervezés beiktatása. Dia 29 Hogyan mozog a villamos? Cél: Különböző mozgástípusok elkülönítése a gyerekek előzetes ismereteinek felhasználásával egy konkrét, a gyermekek számára ismerős mindennapi élethelyzet vizsgálata alapján. Problémafelvetés Hogyan mérnéd meg, hogy a 24-es villamos átlépi-e az iskola közvetlen környezetében a megengedett sebességet? Milyen eszközöket használnátok a mérés során? Milyen mennyiségeket mérnétek meg? Hogyan történne a mérés? A mérési adatokból hogyan következtetnétek a villamos mozgására? A feldolgozás lépései A tanulók csoportos problémamegoldása. Csoportbeszámolók. A csoportok munkájának értékelése. A modelleszköz megépítése. Mérések. Mérési eredmények kiértékelése. Dia 30 Dia 31 Újszerű tanári szerep Dia 32 Dia 33 Természettudományos mintaprojektek Országos Oktatásfejlesztési Intézet(OFI) Közgazdasági Politechnikum Klímaváltozás Társadalmi hatásai miatt fontos tudásterület feldolgozása. Globális és lokális szintek megjelenítése. Tudomány jellegének bemutatása, változó voltának érzékeltetése. Attitűdök fejlesztése. A különböző természettudományos tantárgyak tanulása során megszerzett tudáselemek megfelelő rendszerbe szervezése. Feldolgozható diszciplináris tantárgyak keretében, de integrált módon is. Dia 34 A feldolgozás vázlata Nyitás, a probléma felvezetése Éghajlati rendszerek természeti tényezői (víz, szén-dioxid, hőtágulás) Állapotleírás, mérési módszerek, eszközök ? Változások, mi történet eddig, mi várható? Kibocsátás csökkentési lehetőségek (energiatakarékosság, atomenergia) A mi városunk, szerepjáték Dia 35 Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő 25 éve A vetélkedő eddigi témakörei 1984. A kozmikus energia áramlása, energia transzformáció a bioszférában 1985. Az anyag szerveződése 1986. Kölcsönhatások, mint rendszerszervező erők 1987. Szabályozás 1988. A Föld ma és holnap 1989. Elhagytuk a Földet 1990. Egyensúly - stabilitás - instabilitás 1991. Hogyan alkalmazzuk a természettudományokat az életünket befolyásoló jelenségek és folyamatok megértéséhez? 1992. Fűben-fában orvosság 1993. Az erdő 1994. Táplálkozás 1995. Evolúció 1996. Energiahordozók 1997. Gyógyszergyártás 1998. Életesélyek a XXI. Században 1999. A tudomány társadalmi hatása az emberiség történetében 2000. Magyarok a természettudományos kutatás élvonalában 2001. A föld vízburka 2002. A földi légkör 2003. A Föld 2004. Hétköznapok tudománya, tudomány a konyhában 2005. Tudomány - Technika - Társadalom 2006. A barlangoktól a felhőkarcolókig 2007. Utazás a Föld körül 2008. Anyagok a mindennapokban Helyünk a Világban Dia 36 További feladatok Újszerű oktatási módszerekhez való szakanyagok elkészítése, web-es megjelenítése, további videó felvételek készítése Fizika alapvető fogalmi rendszere általános és középiskolai szinten, a félreértelmezések feltérképezése(diagnosztikus mérések, illetve kritériumZH-k eredményeinek közzététele) Dia 37 Köszönöm a figyelmet! rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/http://members.iif.hu/rad8012/
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet