D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0050.jpg
C Í M 
F ő c í m : Díszkard
B e s o r o l á s i   c í m : Díszkard
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szentpétery Józseftől
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szentpétery
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1781-1862
V I A F I d : 96584507
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísztárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Díszkard
Szentpétery Józseftől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentpétery József a 19. sz. legjelentősebb magyar ötvösmestere. 1794-ben Szathmáry-Király Pál festőművésznél, 1796-tól Vásárhelyi István kassai ötvösnél, 1805-től Bécsben tanult. Innen Párizsba indult, de a napóleoni háborúk miatt Triesztben rekedt. 1808-ban ismét Bécsben Wirth udvari ötvösnél dolgozott. 1809-ben a pesti ötvöscéhbe kérte felvételét, de csak 1810-ben bocsátották remeklésre. 1811-ben bemutatott remeke ma a szilvásváradi ref. egyház úrvacsorapohara. Anyagi nehézségek miatt 1812-818 között Losoncon élt. 1818-ban visszatért Pestre, hol számos művészi értékű használati tárgy került ki műhelyéből. Tehetsége azonban ennél többre, sokalakos művészdomborművek készítésére ösztönözte. Chari les Le Brun Nagy Sándor-sorozata alapján elsőül az Átkelés a Granicus folyón c. réz domborműve készült el (1830; az MNM-ben). A sorozat második réz domborművén, Az arbelai ütközeten (ismeretlen helyen) közel hét éven át dolgozott. Harmadik nagy lemezét, a Porus király fogságbaesését (1850) ezüstből készítette. Ezután még három réz domborművet alkotott, a Vitam et sanguinemet, Budavár 1686. évi visszafoglalását (1853) és a Kálvária c. (1855) kompozíciókat. Alkotásaiból több került a bp.-i és vidéki közgyűjteményekbe (MNM, Fővárosi Múz., Iparművészeti Múz. stb.), több alkotását főleg ref. templomok őrzik. Munkásságát 1964-ben az Iparművészeti Múz. gyűjteményes kiállításon mutatta be. A besztercebányai és bécsi ötvöscéh tb. tagjává választotta, tagja volt a párizsi művészegyletnek is. Írásaiban a céhek eltörlését követelte, és a munkásnevelés művészi színvonalának emeléséért szállt síkra. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krisztus a Kálvárián : Szentpétery Józseftől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 623x2241 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn