D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0593_0712_pix_Oldal_53_kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar vonatkozású kép a firenzei arczképkiállításon
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar vonatkozású kép a firenzei arczképkiállításon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ismeretlen magyar ruhás fiú arczképe Crespi Józseftől
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A mellette levő képpel való hasonlóságából következtetve Pálffy grófot ábrázol
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Crespi
U t ó n é v : Giuseppe Maria
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1665-1747
V I A F I d : 7586835
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 35. sz. (1911. augusztus 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar vonatkozású kép a firenzei arczképkiállításon.
Ismeretlen magyar ruhás fiú arczképe Crespi Józseftől.
A mellette levő képpel való hasonlóságából következtetve Pálffy grófot ábrázol.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A XV-ik teremben (13. sz.) életnagyságú gyermek alakja vonja magára azonnal a belépő figyelmét. A katalógus csak annyit mond róla, hogy "Un fanciullo". A képre alkalmazott felírás pedig még hozzá teszi, hogy "ignoto". Tehát ismeretlen gyermek. Öltözéke után legalább is hozzá lehetett volna még tenni, hogy magyar, mert más két képnél megemlíttetik, hogy az ábrázolt alakok magyar ruhában vannak.
A fiú kinek öltözete kékes zöld attila, mente és nadrág, sárga csizma, bal kezében buzogányt tart, oldalán kard lóg, melynek tokja vörös, míg a markolat olyan szinű, mint a ruha. Derekán könnyedén kötött sárga selyem öv. Jobb oldalon asztal és ezen kis kutya, melynek a fiú jobbjával pereczeket ad. Az asztalon virágcsokor is látható. A fiú mögött szerecsen áll, ki nehéz vörös függönyt emel fel, mintha a háttérben valaki érkeznék, kit a fiúhoz kivan bocsátani vagy őt megmutatni.
A grófi család egyik kiváló mű­ értő tagja szerint valószínűnek látszik, hogy a drezdai kép Pálffy Lipótot (1681-1720), míg a firenzei talán Pálffy Miklóst, a későbbi cancellárt és országbírót (1710-1763) ábrázolhatná. Biztos nyomra azonban nem lehetett találni, bár a családi vonást nem nélkülözi a "gyermek" arcza, sőt közte és a tábornoknak ugyanabban a teremben 12. szám alatt kiállított arczképe között is a hasonlatosság szerintünk észrevehető."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. augusztus 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Crespi, Giuseppe Maria: Magyar vonatkozású kép a firenzei arczképkiállításon: Pálffy Miklós tábornok arczképe a drezdai kir. képtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1286x1956 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna