D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0352_pix_Oldal_51_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Ágost
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Ágost
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 17. sz. (1911. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zichy Ágost (1852-1925)
V I A F I d : 121488615
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Ágost.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zichy Ágost, gróf (Penzing, 1852. jún. 14. - Bécs, 1925. okt. 4.): utazó, az MTA l. tagja (1880). ~ Ferenc fia, ~ József öccse. Egy.-i tanulmányait Bécsben és Bp.-en végezte, ahol 1875-ben jogi doktorrá avatták. 1875 - 77-ben bátyjával, Józseffel nagy utat tett K-Ázsiában. Bejárta a hátsó-indiai gyarmatokat, onnan Sziámba, majd Kínába és Japánba utazott, s Belső-Ázsián keresztül tért haza. Úti tapasztalatairól és megfigyeléseiről 1877-ben a Földrajzi Társ.-ban több előadást tartott. 1878-ban Amerikában töltött fél évet. 1879-től ogy.-i képviselő, 1883-tól 1892-ig fiumei kormányzó és a főrendiház tagja. 1911-től főudvarnagy. 1918-ban lemondott méltóságáról. (Forrás: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC17155/17255.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Gróf Zichy Ágost
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1213x1615 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna