D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkor_0412.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hadrianus
B e s o r o l á s i   c í m : Hadrianus
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (A nápolyi múzeumban.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ó- és középkor története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ó- és középkor története
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hadrianus (Római Birodalom: császár) (76-138)
V I A F I d : 82440741
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : császár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hadrianus
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Traianus volt Róma trónján az első világpolgár. Maguk a rómaiak azonban csak utódja, Hadrianus (117-138) alatt lettek igazán kozmopoliták. Hogyan maradhatott volna Róma nemzeti állam, mikor egyfelől a görög, másfelől a keresztény szellem minden ízében megkezdte átalakító hatását? A világnak ugyan rómaivá kellett lennie, de csak úgy lehetett azzá, hogy élére ősrómai Catók helyett elspanyolosodott rómaiak, Traianus és Hadrianus állottak. Hadrianus, Traianus unokaöccse, Rómában tanúit, de eleinte oly hibásan beszélt latinul, hogy egyszer nyílt ülésben nevették ki. Graeculusnak, kisgörögnek csúfolták a hellen irodalom, tudomány és művészet csodálóját. Pedig az ifjút mély tisztelet vagy forró barátság kötötte a római irodalom élő nagyságaihoz is, akik közt volt a történetíró Plutarchus, Tacitus és Svetonius, a retorika nagymestere Quintilianus, a költő Iuvenalis, Martialis, Statius, Italicus és Florus. A harctéren mint legátus először Dáciában s a közigazgatás terén először mint Alsó-Pannónia kormányzója (legatus praetoriusa) tűnt ki. A mai magyar földön elért sikerei szerezték meg neki a konzuli méltóságot, az ázsiai háborúban a főparancsnokságot s végre magát a császárságot." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13300/13364/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márki Sándor: Az ó- és középkor története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1398x1558 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet