D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_37_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az irgalmasok egri új kórháza
B e s o r o l á s i   c í m : Irgalmasok egri új kórháza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyógyszertár a régi épületben, a minarettel
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A új kórház főhomlokzata
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az elmegyógyító intézet kertje
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A rend épülete a vistoronynyal
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 33. sz. (1910. augusztus 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyógyszertár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elmegyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irgalmasok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az irgalmasok egri új kórháza.
1. Gyógyszertár a régi épületben, a minarettel. 2. A új kórház főhomlokzata. 3. Az elmegyógyító intézet kertje. 4. A rend épülete a vistoronynyal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egerben az irgalmasoknak nevezetes, régi múltjuk van. 1726-ban telepedtek meg gróf Erdődy Gábor püspök hivására s eleinte szerény méretekben, kezdetleges gyógyszertárral és néhány beteggel kezdték meg munkásságukat. Idővel népszerűségük, jó szolgálataik révén, mindinkább nőtt s az egyházi hatóságok, a polgárság bizalma s egyes jótékony alapítványok is mind több módot adtak nekik betegápoló és gyógyító munkásságuk fejlesztésére.
Nevezetes adat történetükben, hogy kezdettől, 1727-től fogva 1905-ig összesen 58,738 beteget ápoltak kórházukban, mely az idők folyamán méreteiben is jelentékeny intézetté fejlődött. Külön elmegyógyító intézettel 1895-ben bővítették ki az egri kórházukat. Az elmegyógyítással különben már régóta foglalkoztak. Még II. József, a ki pedig épen nem volt ugyan barátja a szerzetes-rendeknek, de az irgalmasok nemes munkáját készséggel elismerte, rájuk bizta az elmebajos egyházi emberek gondozását. Már 1819-ben állítottak az egri kórház mellett elmebeteg-osztályt, a melyben 1820-tól 1905-ig összesen 1639 elmebeteget ápoltak.
A régi kórház-épület azonban a mai követelményeknek már nem felel meg s ezért gondoskodni kellett új épületről, a mely Thuróczy Kornél az irgalmas-rend magyar tartományi főnöke és Stészel Sándor, az egri ház perjele buzgólkodásából most nagy áldozatok árán elkészült, mintegy millió korona költséggel.
Az elmebeteg-osztály rostélyalakban épült két hatalmas épületszárnyban van, melyeket ismét három összekötő épület foglal össze szerves egységgé. A két, illetve három udvar ennélfogva zárt, de kellemes szórakozó helye az elmebetegeknek. A szobák, folyosók 4*5 méter magasak, mindenütt villamvilágitással, vízvezetékkel, légfűtéssel. A tiszta, szabad levegő, a világosság, a napfény, a fürdő, háló- és társalkodó-szobák mind alkalmasak arra, hogy a mennyire lehetséges, kellemesebbé tegyék a szerencsétlen élőhalottaknak életét. Ezen osztályt már a télen átadták rendeltetésének, a rendelkezésre álló 220 betegágyon az 1909. évben 257 elmebeteg volt ápolás alatt. Vannak itt az állam költségén vagy magánfelek által közös szobákban elhelyezett betegek, továbbá magánfelek által külön szobában ápolt férfi-betegek.
A kórház az Irgalmas-utczára néző hosszú épület földszintjén és emeletén van. A főbejáratnál levő lépcsőzete karszti márványból készült, a patak mellett levő bejárónál lift áll a súlyos betegek felszállítására.
A kórház öt osztályból áll: belgyógyászati, sebészeti, szemészeti, bőrgyógyászati és fogászati osztályokból. A földszinten van a belgyógyászati-osztály kél nagy teremmel (24 ágygyal) s négy külön szobával. Mellette társalgószoba könyvtárral. Az utczai főbejárat jobboldalán van a fölvételi-szoba, a fogászati műtőszoba és rendelő-szoba. A bőrgyógyászati-osztálynak (két terem) külön bejárata van.
A sebészeti-osztály az első emeleten van. Legérdekesebb része a műtő-terem, melynek lehető legmodernebb felszerelése magában véve ötezer koronába került, érdekes azután a sterilizáló helyiség. A sebészeti-osztályon 30 ágy van és négy első osztályú külön szoba. A szemészetnek külön négy ágya van.
Az első emeleten kápolna is van 80 - 100 személyre. Reneszánsz-stilű; mozaik talapzattal, szép falfestményekkel, a melyek a tizenkét apostolt ábrázolják.
A hatalmas kórház-épület alatt húzódik a raktár és fűtőhelyiség. Az épület éjszaki oldalán csinos kert van a betegek számára, gyönyörű virágágyakkal. Egészen külön épületben van a halottasház, a ravatalozó és bonczoló helyiség; ismét külön a gazdasági udvar s a rendtagok kertje, a melyet azonban állandóan használnak a csöndesebb elmebetegek is. Az új épület keleti végében van végre a gazdagon berendezett gyógyszerészeti raktár, külön kötőszer- és méregosztálylyal. A régi épületben maradt a nagyforgalmú gyógyszertár, de ebben is történtek az építkezés alkalmával átalakítások, valamint a régi épületet is teljesen megújították.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. augusztus 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eger: A város. - A székesegyház. - A török mecset. - A Lyceum. - A vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2640x2110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna