D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_116_pix_Oldal_26_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Delagrange franczia aviatikus lezuhanása
B e s o r o l á s i   c í m : Delagrange franczia aviatikus lezuhanása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Delagrange repülőgépén
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 3. sz. (1910. január 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Delagrange, Ferdinand Léon (1872-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lezuhanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bordeaux
G e o N a m e s I d : 3031582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1910. január
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Delagrange franczia aviatikus lezuhanása.
Delagrange repülőgépén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A repülőgép ismét újabb áldozatot követelt. Ezúttal ismét egy szakavatott aviatikus fizette meg életével azt a merészséget, hogy szembe mert szállani a rohanó széláramlattal, a mely a repülőgépet megrontván, a merész aviatikust lelökte a földre. Delagrange Leo, egyik leghíresebb aviatikus a repülőgép legújabb áldozata. Ferber, Frenandes után Delagrange.
A halálos szerencsétlenség a boreauxi repülőpályán történt, a hol Delagrange a múlt héten délután számos néző jelenlétében felszállt és mérsékelt magasságban már háromszor röpülte körül a pályát, a mikor egyszerre a monoplán állványának balfele összetört, a jobbik fele pedig levált a repülőgép középső testétől. Delagrange repülőgépével együtt lezuhant és koponyatörést szenvedett. Ezenkívül három bordája eltört. Delagrange azonnal meghalt.
A szerencsétlenséget közvetve a heves szélvihar idézte elő.
(Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1910-januar/tudomany/delagrange-katasztrofaja)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Delagrange franczia aviatikus lezuhanása: A szerencsétlen végű lezuhanás előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Delagrange franczia aviatikus lezuhanása: A katasztrófa után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1604x1120 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna