D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 989_1104_pix_Oldal_48_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Művészház kiállításáról
B e s o r o l á s i   c í m : Művészház kiállításáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fülke, szobrokkal
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 51. sz. (1909. december 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Művészház kiállításáról.
Fülke, szobrokkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Művészeti életünk legújabb eseménye a Művészház megalakulása s első kiállítása. A Művészház - mely művészeti egyesület alakjában gróf Teleki Géza s Iványi- Grünwald Béla festőművész, valamint dr. Domony Móricz alelnökök vezetése alatt alakult meg - arra törekszik, hogy lehetővé tegye az erők egyenletes megoszlását és elhelyezkedését, a mi a két régi testvéregyesület, a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon mellett nem volt lehetséges.
Első kiállításából Ítélve a Művészház - úgylátszik - nem áll kizárólagos szolgálatába egy bizonyos, határozott művészi iránynak - szinte tüntet vele, hogy valósággal összeválogatta első tárlatára is az új művészet egymástól lehetőleg különböző irányainak tehetségben és értékben jellemző képviselőit. így kerültek egy csoportba : Egry József, Boromissza Tibor, Borszéky Frigyes, Góth Móricz, Kádár Béla, Littkei Antal, Plány Erwin és M. Vészi Margit festőművészek, Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Liipola Yrjö szobrászművészek és Gajduschek Erzsi, iparművészeti tervezetekkel, meg művészi fényképekkel. Megannyi különböző egyéniség; csak két közös vonásuk van: tehetségesek és - fiatalok.
Műveiknek kellemes keretéül szolgál a Művészház váczi-utcza 9. szám alatt épült kiállítási helyisége. Egy nagy, felső világítású, hat zárt fülkébe osztott teremből és három interieurró kiképzett kisebb teremből áll az új kiállítási helyiség, melyben az egyes festők művei külön-külön vannak elrendezve, hogy egyéniségük zavartalanul érvényesülhessen. Jobban is érvényesülnek így, mint más tárlatokon, a hol eddig találkoztunk velők.
(Forrás: Vasárnapi Ujség, 2017. december 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Művészház kiállításáról: A kiállítás nagyterme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1569x1059 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna