D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nemeth_marton_warcnet_projekt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webarchívumokra irányuló kutatási tevékenységek a WARCNET-projekt tükrében
B e s o r o l á s i   c í m : Webarchívumokra irányuló kutatási tevékenységek a WARCNET-projekt tükrében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Webarchívum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Németh Márton
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Webarchívumokra irányuló kutatási tevékenységek a WARCNET-projekt tükrében
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Németh Márton Webarchívumokra irányuló kutatási tevékenységek a WARCNET-projekt tükrében "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" konferencia és workshop Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2021. november 23-24. A webarchívum, mint a kutatások tárgya Történeti kutatások - webtörténetírás, történeti célú kutatási elemzések A webarchívum, mint big data adatkincs Adatbányászati tevékenységek Adatvizualizáció Interdiszciplináris kapcsolódási pontok Kutatói igények a webarchívum felé Hiteles webarchívum A WARCNET hálózat Kutatók, könyvtárosok, levéltárosok egy platformon Niels Brügger kezdeményezése, a Dán Kutatási Tanács finanszírozza Összehasonlító kutatások (nemzetközi TLD domainek sajátosságai, nemzeti domainek összehasonlítása) Adott eseményekhez kötődő nemzetközi gyűjtemények vizsgálata, nemzeti gyűjtések összehasonlítása 2019-ben indult, meghosszabbítva 2023 tavaszáig Közös kutatások, munkaértekezletek és tanulmányutak Munkacsoportok WG1: Nemzeti domainek összehasonlító vizsgálata, összevetése nemzetközi domainekkel WG2: Nemzetközi események archiválási gyakorlatának, illetve azokra épülő gyűjteményeknek az elemzése WG3: Digitális eszközök és módszerek a webarchívumokat érintő kutatások és a webarchiválás segítésére WG4: Webarchívumok beillesztése a Research Data Management környezetébe (archiválási gyakorlat, szabványok implementálása, kutatási támogatás) WG5: WEB Archive Code Book készítése a webarchívumokban használt, illetve használandó adatformátumok és azok kapcsolatainak feltárásával (Linked Open Data, szemantikus web, RDA) WG6: A munka folytatásának lehetőségei a projekt lejárta után WARCNET Papers Általános elméleti összefoglalók a webarchívumok kutatási lehetőségeiről A COVID 19 járvánnyal kapcsolatos archiválási tevékenység intézményi gyakorlatainak bemutatása. Tudományos publikáció, de interjú forma Először válik közvetlenül összevethetővé az egyes országok esemény-alapú archiválási gyakorlata Publikációk, tudásmegosztás Rendezvények, előadások Szakbibliográfia összeállítása (folyamatban) Könyv formájú összegzése a jelenlegi kutatásoknak (2023-ban) Néhány napos szakmai tanulmányutak (kutatók ismerkedése webarchívumokkal, webarchívumok közötti tapasztalatcsere) Kutatói közösségek megszólítása A 2021 novemberi munkaértekezlet Dániában Bővíthető-e globális irányba ez a kutatási tevékenység (keynote a távol-keleti internet történetéről, jelenlegi fejlődési trendjeiről) Szerzői jogi és adatvédelmi dilemmák, illetve jó gyakorlatok az archívumokhoz való kutatási célú hozzáférés kapcsán Miként lehet becsatornázni a kutatói igényeket a webarchívumok szolgáltatási környezetébe? Kutatási igényekkel megtámogatni új webarchívumok indítását Webarchiválási tevékenység, illetve azokra épülő kutatások a felsőoktatásban Milyen adatformátumokra van szüksége a kutatóknak, meg tudják-e fogalmazni az igényeiket? A Covid-19 gyűjtemény elemzés első eredményei: https://netpreserveblog.wordpress.com/2021/11/02/ Köszönöm a figyelmüket! http://webarchivum.oszk.hu/ nemeth.marton@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László - Németh Márton: Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" workshop, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna