D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : termeszetorzes_igt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A természet őrzése
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Temesi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 162991077
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : https://termeszetor.eoldal.hu/
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Temesi Géza
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnmegelőzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biztonsági szolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vagyonőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdőőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : polgárőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vám- és pénzügyőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabályzat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek A TERMÉSZET ŐRZÉSE Őrök, őrszolgálatok, szakszemélyzet és hatóság a természet őrzésére Dr. Temesi Géza Az "őr" fogalom (terjedelme) Személy- és vagyonőr Erdészeti szakszemélyzet (régen: erdőőr) Erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja Hivatásos vadász (régen: vadőr) Halászati őr (régen: halőr) Társadalmi halőr Mezőőr, hegyőr Természetvédelmi őr Polgári természetőr Polgárőr Fegyveres biztonsági őr (FBŐ) NAV: vám- és pénzügyőr Rendőr (határőr) A tulajdon védelmével, őrzésével összefüggő jog Tulajdonosi őrzés - tulajdonosi, vagyonkezelői jog és kötelesség Vagyonőrzés (vállalkozás) - átruházott jog Erdőőrzés, vadőrzés (szakszemélyzet) Halászati őrzés, mezőőrzés Fegyveres őrzés (FBŐ, rendvédelmi szervek) Hatósági (igazgatási) őrzés (közszolgálati tisztviselők) Büntetőjogi védelem (hivatalos személy, közfeladatot ellátó személy) A természet őrzésének szabályozása Az ágazati törvények meghatározzák a feladat- és hatáskört (mivel összefüggésben, minek keretében, milyen esetben intézkedhet a RSZ). Az ágazati törvények és a 2012. évi CXX. törvény meghatározzák az illetékességi területet. A 2012. évi CXX. tv. meghatározza - az intézkedési jogosultságokat és kötelességeket (intézkedési vagy intézkedés kezdeményezési kötelesség, amihez intézkedési jogosultságok vannak), - az intézkedések feltételeit (személyi feltételt is /jogviszony/), - az intézkedések módját, - alkalmazható önvédelmi és kényszerítő eszközöket, - egyen- vagy formaruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt (törvény és végrehajtási rendelet). Természetvédelmi őr 1997. évi CLIX. törvény 11. § Külön törvényben meghatározottak szerint a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: nemzeti park igazgatóság) szervezetében természetvédelmi őrszolgálat működik, amelynek tagja az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hivatalos személy. 12. § (1) A természetvédelmi őrszolgálat tagja (a továbbiakban: természetvédelmi őr) a nemzeti park igazgatóság működési területén jogosult és köteles a) a természet, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során, b) a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és területet - beleértve a védett természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000 területet - (a továbbiakban: természeti érték vagy terület) veszélyeztető vagy károsító, valamint régészeti lelőhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben, c) azzal a személlyel szemben, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál, d) azzal a járművel szemben, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték vagy régészeti lelet van, e) a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető, valamint régészeti örökséget károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett természeti érték, régészeti lelet megóvása érdekében, Természetvédelmi őr f) a természet, valamint a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért, illetőleg annak elkövetésével gyanúsítható, vagy az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására. (2) A természetvédelmi őr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a nemzeti park igazgatóság működési területén jogosult és köteles a) jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni, b) természeti terület vagy érték károsításának megelőzése, illetve megakadályozása érdekében természeti területet - a természetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett, a károsítás veszélyének elhárításáig ideiglenesen, vagy a természetvédelmi hatóság közlekedést vagy tartózkodást korlátozó vagy megtiltó határozata alapján - bárki számára nyilvánvalóan észlelhető, továbbá az életet, a testi épséget és a vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon lezárni, c) intézkedése végrehajtásának helyszíni biztosítása érdekében természeti területet - bárki számára nyilvánvalóan észlelhető, továbbá az életet, a testi épséget és a vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon - lezárni. Önkormányzati természetvédelmi őr 14. § (1) Az önkormányzati természetvédelmi őr formaruhával ellátott, intézkedésre jogosult hivatalos személy, aki a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosult és köteles a) a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során, b) a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személlyel szemben, c) a helyi jelentőségű védett természeti területen károsító vagy veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért, vagy ezzel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a területről származó és jogellenesen szerzett természeti vagy védett természeti érték megóvása érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására. (2) Az önkormányzati természetvédelmi őr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jogosult és köteles a jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni. Erdészeti szakszemélyzet 2009. évi XXXVII. törvény 98. § (2) A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet őrzési tevékenysége során az erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen és az erdészeti magánúton jogosult a) az erdőt veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, b) olyan jármű vezetőjével szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett fa-, szaporítóanyag, illetve egyéb erdei termék van, c) az erdőt veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett faanyag és szaporítóanyag, valamint egyéb erdei termék, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszköz biztosítása érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására. Erdészeti hatóság rendészeti tagja 103. § (4) Az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja az erdészeti hatóság illetékességi területén jogosult és köteles a) az erdők védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése során, b) az erdőket veszélyeztető vagy károsító, jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben, c) olyan jármű vezetőjével szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett faanyag, szaporítóanyag vagy egyéb erdei termék van, d) az erdőket veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett faanyag és szaporítóanyag, illetve egyéb erdei termék, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszköz biztosítása érdekében, e) a bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására. Hivatásos vadász 1996. évi LV. törvény 54. § (1) A hivatásos vadász - amennyiben megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételeknek - a vadászatra jogosult megbízása alapján, a vad, valamint élőhelyének védelme érdekében a vadászterületen és a közforgalom előtt elzárt magánutakon jogosult, valamint köteles a) azzal a személlyel szemben, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt veszélyezteti, b) azzal a személlyel szemben, aki vadászterületen vagy annak közvetlen körzetében tartózkodik és a birtokában lévő vad, vadhús, szárnyas vad tojása, illetőleg a trófea jogellenes birtoklásával alaposan gyanúsítható, c) vadvédelmi bírság fizetésének alapjául szolgáló cselekmény alapos gyanúja esetén az elkövetésül használt eszközök - ideértve a járművet is - biztosítása érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedés és kényszerítő eszközök alkalmazására. Halászati őr 2013. évi CII. törvény 56. § (7) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult: - azt a személyt, aki a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló tevékenységet végez vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani, b) a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, a jogosulatlanul kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani, c) a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint elvenni, Halászati őr d) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet, halászrendet megsértő személytől a területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni, e) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki ea) tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik vagy halászik, eb) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik, ec) kíméleti területen horgászik vagy halászik, ed) tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja, ee) védett hal egyedét kifogja, ef ) általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, eg) a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi, vagy eh) a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja. Halászati őr 56. § (7a) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a haltermelési létesítményen és annak partján jogosult: - azt a személyt, aki a haltermelési létesítményen, annak partján horgászik, vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani, - a horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, a jogosultság hiányában kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani, c) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet elvenni attól a személytől, aki ca) tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik vagy halászik, vagy cb) védett hal egyedét kifogja. 2012. évi CXX. törvény (rendészeti törvény) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról I. Fejezet A törvény hatálya /1. §, 2. § b) pont/ Személyi hatály és illetékességi terület Természetvédelmi őr - npi működési terület Önkormányzati természetvédelmi őr - h. j. védett t. ter. Erdészeti hatóság rendészeti tagja - erd. hatóság ill. ter. Erdészeti szakszemélyzet - erdő, erdészeti magánút Hivatásos vadász - vadászterület, magánút Halászati őr - halgazdálkodási vízterület, haltermelési létesítmény és partja Mezőőr - tel. önk. közig. ter.-hez tartozó földterület Hegyőr - hegyközség műk. ter.-hez tartozó szőlő Közterület-felügyelő I. Fejezet A törvény hatálya /2. §/ Törvényben meghatározott feladatokkal összefüggő jogellenes cselekmény: az ágazati törvényekben (Tvt., Etv., Vtv., Hhvtv., Fbtv. Kftv.) meghatározott közigazgatási bírsággal sújtható cselekmények. Gyűjtőfogalom: rendészeti feladatokat ellátó személyek (RSZ). II. Fejezet Szolgálati igazolvány és jelvény /8 - 10. §/ A rendészeti feladatokat ellátó személy részére a szolgálati igazolványt és az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényt a munkáltató kezdeményezésére a rendőrség állítja ki, amit a rendészeti feladatokat ellátó személy a feladatai ellátása során mindig köteles magánál tartani. A rendőrség a rendészeti feladatokat ellátó személyekről, a kiadott szolgálati igazolványról és a szolgálati jelvényről nyilvántartást vezet. III. Fejezet Intézkedések, kényszerítő eszközök /11 - 14. §/ A rendészeti feladatokat ellátó személyt az intézkedése során - a külön jogszabályban meghatározott egyen- vagy formaruhája, - szolgálati igazolványa és - szolgálati jelvénye igazolja /14. § (1)/. III. Fejezet Intézkedések, kényszerítő eszközök /11 - 15. §/ A RSZ illetékességi területén köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, amelyhez intézkedési jogosultságai vannak [testi épséghez, személyes szabadsághoz, tulajdonhoz fűződő jogok tv. szerinti (mód, feltétel) korlátozása]: - ha a törvényben meghatározott feladatai* ellátása során jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai* ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé (törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény), * ahol az ágazati hatóság közigazgatási bírságot szabhat ki, - ahol helyszíni bírság kiszabására jogosult. A Rendőrség bármikor ellenőrizheti az intézkedés jogszerűségét és dokumentáltságát /11. § (4)/. III. Fejezet Intézkedések, kényszerítő eszközök /15 - 20. §/ Alkalmazható intézkedések: - cselekmény abbahagyására felszólítás, folytatásában megakadályozás, - testi kényszer, vegyi eszköz alkalmazása, - tetten ért személy visszatartása (max. 2 óra), - dolog (ami lefoglalható vagy bizonyíték) ideiglenes elvétele (Khetv., Szabs.tv., Btk. alapján), - igazoltatás, - büntető, szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása, - helyszíni bírság kiszabása (Szabstv. alapján), - csomag, jármű átvizsgálása, - ruházat átvizsgálása az érintett beleegyezésével, III. Fejezet Intézkedések, kényszerítő eszközök /15 - 20. §/ Alkalmazható intézkedések: - ruházat átvizsgálása - előállítás esetén, ha a rendészeti feladatokat ellátó személy közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban áll (a hegyőr, erdészeti szakszemélyzet, hiv. vadász kivételével), - jármű megállítása, - tetten ért személy előállítása (max. 4 óra), bilincs alkalmazása bűncselekmény vagy olyan elzárással is büntethető szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki a rendészeti feladatokat ellátó személy, de csak közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony esetében, és a hegyőr, erdészeti szakszemélyzet, hiv. vadász kivételével. Ellenszegülés esetén - a természetvédelmi őr kivételével - a rendőrség segítségét kell kérni. Helyszíni bírság kiszabása A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) alapján helyszíni bírság kiszabására jogosult: a természetvédelmi őr és önkormányzati természetvédelmi őr a Szabs.tv. 177. §, 187. §, 187/A. §, 193. §, 195. §, 196. §, 202/A. §, 242. §, 243. § és 245. § - aiban; az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja a Szabs.tv. 177. §, 242. § és 243. §-aiban; a halászati őr a Szabs.tv. 177. §, 202. §, 202/A. §, 203. §, 215. § és 245. § - aiban foglalt esetekben. III. Fejezet Intézkedések, kényszerítő eszközök /15 - 21. §/ Kényszerítés: testi kényszer, vegyi eszköz. Önvédelem: szolgálati kutya, rendőrbot. Bilincs alkalmazása: előállítás esetén ellenszegüléskor és szökés megakadályozására. Szolgálat lőfegyver szolgálat ellátása során (belterületen nyíltan nem viselhető): - sörétes lőfegyver: mezőőr, hegyőr, halászati őr állatriasztásra, elejtésre, állományszabályozásra, gyérítésre; - maroklőfegyver: természetvédelmi őr, erdészeti hatóság rendészeti tagja, erdészeti szakszemélyzet önvédelemre, hivatásos vadász kegyelemlövésre; - vadászlőfegyver: hivatásos vadász. IV. Fejezet Panasz kivizsgálása, képzés és vizsgáztatás, együttműködési megállapodás Intézkedéssel szembeni panasz és kivizsgálása (22. §) Kényszerítő eszköz alkalmazásával járó intézkedés esetén a munkáltatónak haladéktalanul, szóban, rövid úton jelentés, majd két napon belül írásbeli jelentés. Az intézkedés jogszerűségének munkáltató általi kivizsgálása. A rendőrséghez lehet panasszal fordulni. A rendőrség a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint dönt. Képzés és vizsgáztatás (23. §) Jogszabályban meghatározott szakmai vizsgakövetelmények, + rendészeti elméleti-gyakorlati képzés és vizsga bizottság előtt, 5-évente kiegészítő képzés és vizsga. Együttműködési megállapodás (24. §) A közszolgálat vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló rendészeti feladatokat ellátó személy a munkáltató útján írásbeli együttműködési megállapodást köt a megyei rendőr-főkapitánysággal, ennek hiányában intézkedéseket nem gyakorolhat. A természet őrzésének állampolgári segítői A természet őrzésének állampolgári segítői a természetvédelmi őrzést segítő POLGÁRI TERMÉSZETŐR és a halászati őrzést segítő TÁRSADALMI HALŐR. A polgári természetőrök tevékenységének feltételeit, feladatellátását és jogosultságait az 1996. évi LIII. törvény 66. §-a, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet; a társadalmi halőrök halászati őrzésben történő közreműködését a 2013. évi CII. törvény 57. §-a, valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet szabályozza. Szakszemélyzet, őrök, felügyelők Természetvédelem Természetvédelmi kezelő - Természetvédelmi őr - rendészeti feladatokat ellátó kormánytisztviselő - 250 fő - Önkormányzati természetvédelmi őr- rendészeti feladatokat ellátó köztisztviselő - 5 fő - Polgári természetőr - 500 fő Természetvédelmi hatóság - Természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó személy (kormány- vagy állami tisztviselő) Erdészet Erdőgazdálkodó - Szakfeladatokat (erdészeti munkák szakmai irányítását) ellátó erdészeti szakszemélyzet - 3500 fő, ebből - jogosult erdészeti szakszemélyzet - 3000 fő - felsőfokú végzettségű - 900 fő - rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet ("erdőőr" is) - 2100 fő Erdészeti hatóság - Erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személy (kormány- vagy állami tisztviselő) ("erdőfelügyelő", "erdőtervező") - Erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja (kormány- vagy állami tisztviselő) Vadászat Vadgazdálkodó (vadászatra jogosult) - Hivatásos vadász ("vadőr") - rendészeti feladatokat ellátó személy - 3650 fő Vadászati hatóság - Vadászati hatósági feladatokat ellátó személy (kormány- vagy állami tisztviselő) ("vadászati felügyelő") Halgazdálkodás Halgazdálkodó (halgazdálkodásra jogosult) - Halászati őr - rendészeti feladatokat ellátó személy - 800 fő - Társadalmi halőr Halgazdálkodási hatóság - Halgazdálkodási hatóság tagja (kormány- vagy állami tisztviselő) ("halgazdálkodási felügyelő") - Állami halászati őr - rendészeti feladatokat ellátó személy (kormány- vagy állami tisztviselő) Mezőgazdálkodás (mezei őrszolgálat) - Mezőőr - rendészeti feladatokat ellátó személy - 800 fő TERMÉSZETŐRZÉS - rendészeti feladatellátás Rendészeti személy szolgálati igazolványa Rendészeti személy szolgálati jelvénye
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek : Hatóságok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna