D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_21_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A duma tagjai a vyborgi pályaudvaron
B e s o r o l á s i   c í m : Duma tagjai a vyborgi pályaudvaron
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 32. sz. (1906. augusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácskozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Viborg
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A duma tagjai a vyborgi pályaudvaron.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy parlament az erdőben: példátlan, megragadó és tragikus kép. Tragikus, mert ez a parlament üldözött emberek csoportja, a kiknek a feje fölött a fölingerelt önkény dühe lebeg. Azért vonultak ki az erdőbe is, a hol nincs se pad, se elnöki emelvény, se szónoki pulpitus, se gyorsíró-asztal, hogy ennek a dühnek a veszedelmét rá ne idézzék a városra, melynek falain kívül tanácskoztak. A jó Istent meg nem büntetheti még az orosz czár sem, a miért a fák lombját sátorul adta az elkergetett parlamentnek. Itt állottak fatörzseknek támaszkodva az orosz nép első képviselői, körülvéve az erdő rejtelmével, kiszolgáltatva a szabad természet elemeinek, megfosztva minden hatalmuktól, a mit nekik az alkotmány adott: de azért együtt és elszántan minden bekövetkezhetőre.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1906. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A duma tagjainak tanácskozása a vyborgi erdőben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1572x1195 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna