D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kassai női gazdasági iskolából
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai női gazdasági iskolából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az intézet épülete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 30. sz. (1906. julius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kassai női gazdasági iskolából.
Az intézet épülete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Külföldön már régebben vannak, nálunk azonban csak újabban kezdenek alakulni oly leányiskolák, melyek a rendes iskolát végzett leányokat a gyakorlati élet szükségleteire, a gazdasszonykodásra tanítják. Ilyen iskola az Orsolya-apáczák kassai gazdasági leányiskolája, a melynek czélja a leányokat mind arra megtanítani, a minek tudására egy jóravaló magyar háziasszonynak szüksége van.
A tantárgyak ebben az iskolában nem történelem, matematika, poétika stb., hanem sütés-főzés, ruhamosás, szabás-varrás, egyéb kézimunka, kertészkedés, tejgazdaság, állattenyésztés, azután gazdasági könyvvezetés. E szerint is van az intézet berendezve: van a parkján kívül három holdnyi területe, minden szükséges dologgal fölszerelt majorral, veteményes és virágos kerttel. Gyümölcsös kertjében 1200 nemes fajtájú gyümölcsfát ápolnak.
Az intézet 80-100 benlakó növendék befogadására van fölszerelve s a leányok számára szolgáló tanuló, társalgó, háló stb. termek úgy vannak berendezve, hogy egészségükre is kellő gondot lehessen fordítani. Saját uszodája, lawn-tennis tere és korcsolyapályája is van az intézetnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1906. julius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kassai női gazdasági iskolából: Lawn-tennis-tér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kassai női gazdasági iskolából: Hálóterem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1537x1058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna