D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ambrozovics Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Ambrozovics Béla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1922
V I A F I d : 50160045
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 12. sz. (1905. március 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ambrozovics Béla (1835-1905)
V I A F I d : 121472059
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ambrozovics Béla.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ambrozovics Béla (Zombor, 1835. január 20. - Budapest, 1905. március 9.) mérnök, miniszteri tanácsos, a III. osztályú vaskoronarend tulajdonosa és a belga Lipótrend középkeresztese.
Ambrozovics Béla gimnáziumi tanulmányait Kalocsán, Baján és Budán, a bölcseletit a pesti egyetemen végezve, a műegyetemet járta Pesten (1851/2-től), Bécsben és Karlsruheban. Még tanulmányainak befejezése előtt segédkezett a Strasbourg-Kiel közötti vasúti híd tervezésénél. 1857 őszén a Ferencz József-vasút igazgatóságánál nyert alkalmazást Stájerországban; innen a Déli Vasúthoz Nagykanizsára és 1864-ben mint osztálymérnököt Budára helyezték át. 1867-ben államszolgálatba lépett, a közmunka és közlekedési minisztériumnál vasúti felügyelő, 1871-ben osztálytanácsos, majd pedig báró Kemény Gábor alatt miniszteri tanácsos és a vasúti főfelügyelőség főnöke lett.
Ambrozovics Béla a magyar mérnök- és építészegyletnek megalakulásától (1867) választmányi tagja volt. 1872 és 1878 között titkára, 1885-88-ban alelnöke volt. A társulat közlönyét pedig 1869-től 1878-ig szerkesztette.
Közleményei kizárólag a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében jelentek meg, melyeknek egy része német, francia és olasz nyelvre lefordíttatott és átment a New York-i szakfolyóiratokba is. A Közlekedés szakfolyóirat (1889) is közölte a vasúti kongresszuson tartott előadásait. Költészettel is foglalkozott, habár már későn és többnyire alkalmi verseket írt, amelyek az egylet kiadványaiban és a Vasárnapi Ujságban (1882) jelentek meg.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ambrozovics Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x1224 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna