D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 003.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068900/068975/003_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czabán Samu és Berzeviczy Gizella
B e s o r o l á s i   c í m : Czabán Samu és Berzeviczy Gizella
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kékesi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-1993
V I A F I d : 121419384
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
T e c h n i k a : mélynyomás és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkásmozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Czabán Samu (1878-1942)
V I A F I d : 121465998
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Berzeviczy Gizella (1878-1954)
V I A F I d : 121468603
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978-1979
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. CZABÁN SAMU ÉS BERZEVICZY GIZELLA
Czabán S. (1878-1942) és Berzeviczy G. (1878-1954) születésük 100. évfordulója alkalmából.
Mélyny. és réznyomás (acélmetszet) 11 1/2:11 3/4 F. fog.
T.: Kékesi László
Á 1978. nov. 24.-1979. dec. 31.
P 1 154 075 fog. 4 075
3296 3321 1 Ft Portrék 100.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czabán Samu és Berzeviczy Gizella - Mindketten a magyarországi munkásmozgalom aktív pedagógus harcosai voltak. Czabán Samu - többek között - az iskolák államosításáért harcolt. A Tanácsköztársaság idején a közoktatásügyi népbiztosság munkatársa volt. A Tanácsköztársaság bukása után bebörtönözték, majd 1921-ben Csehszlovákiába emigrált. Ott az Uj Korszak és Beregszász című tanügyi és politikai lapot, tankönyvet adott ki. Berzeviczy Gizella iskolaigazgatói funkcióban igyekezett környezetét a kommunista eszméknek megnyerni. A Tanácsköztársaság idején az Erzsébet nőiskola igazgatója volt. A Tanácsköztársaság bukása után őt is bebörtönözték. 1922-től 1945-ig a Szovjetunióban élt és oktatott. Hazatérése után adta ki visszaemlékezéseit Márianosztra címmel. (Évfordulók 1978., Új Magy.L.1k.298, 535 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csurla: Czabán Samu Szécheny 13
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1266x906 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn