D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 010.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068863/010_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : F. Joliot-Curie
B e s o r o l á s i   c í m : F. Joliot-Curie
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Arcképek (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1960
S o r o z a t : 1960. Arcképek (II.)
T e c h n i k a : réznyomás, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomfizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joliot-Curie, Frédéric (1900-1958)
V I A F I d : 22201433
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1960-1961
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1960. ARCKÉPEK (II.)
25-ös ívekben nyomva.
Rézny. (többi érték) 10 3/4 K. fog. XIII-Vj.
T.: Gáll Ferenc (1766, 1769, 1771-72) Kékesi László (1765, 1767, 1773) Nagy Zoltán (1762-64, 1768, 1770, 1774-77)
Névérték: 60 f
PM 300 000 fog. 4 531
11774 1714 60 f F. Joliot-Curie (1900-1958) Á1960. okt. 25.-1961. ápr. 30. 40,- 25,- 1000,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frédéric Joliot-Curie francia atomfizikus. Eredeti neve Frédéric Joliot. 1923-ban Párizsban szerzett mérnöki oklevelet és a katonai szolgálat után 1925-ben Marie Curie Rádium Intézetébe került preparátorként. A következő évben feleségül vette az ugyanott dolgozó Irene Curie-t (1897-1956) és felvette az ő nevét. Ettől kezdve közösen folytatták kutatásaikat a radioaktív elemek tanulmányozásában. 1934-ben elsőként hoztak létre mesterséges radioaktív izotópokat, melyek a gyógyászatban és az élet sok más területén váltak jelentőssé. Magkémiai laboratóriumot alapított és megépítette Nyugat-Európa első ciklotronját. Az atommaghasadás felfedezése után munkatársaival kimutatta 1939-ben a láncreakció megvalósíthatóságát. H. von Halban és L. Kowarski társaságában szabadalmaztatta a nehézvízmoderátoros, kadmium szabályozórudakkal felszerelt atomreaktort. 1940-ben a kormány segítségével megvásárolta a norvég nehézvíz-készletet, és azt a németek elől Angliába juttatta. Franciaország német megszállása után megakadályozta, hogy a németek felhasználják eredményeit, berendezéseit. Részt vett az ellenállásban, 1942-ben a Francia Kommunista Párt tagja lett. 1946-ban a Francia Atomenergia Bizottság főbiztosává nevezték ki. 1948-ban vezetésével épült meg az első francia atomreaktor. Fontos szerepe volt két nagyatomkutató intézet létrehozásában Orsay-ben és Saclay-ben. 1950-ben fő kezdeményezője volt a stockholmi felhívásnak, amely elítélte az atomenergia háborús felhasználását. 1956-ban - felesége halála után - átvette a Sorbonne magfizikai és radioaktivitás tanszékét és a Rádium Intézet vezetését. 1951-ben a Béke Világtanács elnökévé választották és Lenin-békedíjat kapott. A kémiai Nobel-díjat 1935-ben kapta, megosztva feleségével, Irene Joliot-Curie-vel, az általuk felfedezett "új elemek előállításának radioaktív kémiája területén végzett munkájukért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.379 o., MNL.10k.322 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Marie Curie és a kémia éve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 736x866 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn