D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068805/089_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lorántffy Zsuzsanna
B e s o r o l á s i   c í m : Lorántffy Zsuzsanna
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Protestáns
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1939
S o r o z a t : 1939. Protestáns
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660)
V I A F I d : 57524012
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1939-1940
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1939. PROTESTÁNS
Az Országos Protestáns Napok alkalmából.
Mélyny. IX-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T Légrády Sándor
F 1939. okt. 1.- 1940. jún. 30.
P 199 481 fog 900
653 620 40(+20) f Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 150,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lorántffy Zsuzsanna magyar nagyasszony. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége lett 1616-ban. Férje életében a családi birtokok igazgatásában működött közre. Művelt vallásos nő volt, aki pártolta a református egyházi intézményeket. Hozományának legértékesebb része Sárospatak vára és uradalma volt, mely a Rákóczi család egyik központi birtoka lett. Ezért is viselte legjobban a szívén a sárospataki református kollégium felvirágoztatásának ügyét. Kitűnő tanárokat hívott meg és a diákok angol valamint holland egyetemeken történő teológiai továbbképzésére alapított ösztöndíjakat. Az erdélyi és magyarországi puritanizmus legfontosabb főrangú támogatója volt, a presbitériumot követelő puritánokat, mint Tolnai Dali János református lelkészt, Medgyesi Pált védelmébe vette és Sárospatakon biztosított számukra hivatalt. Hathatósan támogatta a debreceni, nagyváradi, kolozsvári és gyulafehérvári református főiskolákat is. A református teológiai írókat pártfogolta műveik megjelentetésében. Férje 1648-ban bekövetkezett halála után Zsigmond fiával Sárospatakra vonult vissza, és 1651-ben nyomdát állított fel. Élete alkonyán majdnem kizárólag a jótékonyságnak szentelte munkásságát. (Révai Nl. 12k.852 o., MNL.12k. 234 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lorántffy Zsuzsánna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 633x887 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn