D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0047.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068649/0047_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Martinovics Ignác
B e s o r o l á s i   c í m : Martinovics Ignác
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar tanácsköztársasági arcképek
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gróf
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1892-1944
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gara
U t ó n é v : Arnold
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1882-1929
V I A F I d : 57615219
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1919
S o r o z a t : 1919. Magyar tanácsköztársasági arcképek
T e c h n i k a : kőnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jakobinus mozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Martinovics Ignác (1755-1795)
V I A F I d : 77388133
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1919
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1919. MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI ARCKÉPEK
A Magyarországi Tanácsok Első Országos Gyűlése alkalmából.
Kőny. A: Vll-Vj. B: Vlla-Vj 12 1/4:12 F. fog.
T.: Bokros Ferenc (20, 80 fill.), Fekete Oszkár (45 fill.), Gróf József és Gara Arnold (60, 75 fill.)
F 1919. jún. 12-nov. 30.
P 462 000 fog.
298 263 60f Martinovics Ignác 2500,- 2500,- 600,- 600,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Martinovics Ignác magyar természettudós, politikus. 1771-ben lépett be a ferences rendbe. 1773-ban tett fogadalmat és 1778-ban áldozópappá szentelték. Hittudományi és bölcsészeti doktorátust szerzett 1779-ben. 1781-ben tábori lelkész lett, majd gróf Ignacy Potocky kíséretében beutazta Európát. 1783-tól a lembergi egyetem tanára volt. Kémiai, matematikai tanulmányokat írt, különböző gépeket szerkesztett. Főként Paul Heinrich Dietrich Holbach francia filozófus művei révén a materialista filozófia híve lett és ateistává vált. A polgári átalakulás véghezvitelét kezdetben a bécsi udvartól várta. 1791-92-ben II. Lipót magyar király és német-római császár (ur. 1790-1792) titkos megbízottja volt. 1792-ben I. Lotharingiai Ferenc magyar király (ur. 1792-1835) az udvari szolgálatból elbocsátotta, ezért a Hajnóczy József (1750-1795) köré tömörült demokratákhoz keresett kapcsolatokat. Álnéven írt röpiratában kigúnyolta és elítélte I. Ferenc politikáját. 1794 tavaszán megkezdte a magyar jakobinus mozgalom szervezését, melynek vezéralakja lett. A nemesi reformereket és a radikális eszméket vallókat tömörítette azzal a céllal, hogy független köztársaságot teremtsenek meg. 1794 júliusában Bécsben letartóztatták, fő- és jószágvesztésre ítélték. Társait elárulta, így csaknem valamennyiüket - Hajnóczy Józsefet, gr. Sigray Jakabot (1760-1795), Szentmarjay Ferencet, Laczkovics Jánost felségsértésért, hazaárulásért a Vérmezőn kivégezték. (Larousse 1992.2k.828 o., MNL.12k.753 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Köpeczi Bócz István: Martinovics Ignác
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 706x845 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn