D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : OFK_9284.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kandalló a XVI. századból a Donjonban
B e s o r o l á s i   c í m : Kandalló a XVI. századból a Donjonban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei
S z e r z ő : Forgách József
M e g j e l e n é s : Mándok : Silberstein Ny., 1906
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kandalló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kályha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyedi fűtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kandalló a XVI. századból a Donjonban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezt az ép Donjont, mely nélkül a sok vihart látott vár tökéletesen rom volna, 1815-ben dédapánk, Gróf Forgách József, restaurálta. Ugyanezen ősünk röviden a vár történetét is megírta. Az ő reánk maradt följegyzéseit baráti kéz, Csorna József, neves tudósunk, tud. académiai tag, rendezte, simította, és egészítette ki, s így tette nekünk a késő utódoknak lehetővé, hogy azon elődünk emlékével szemben, a ki suis suorumque deliciis restaurálta részben a várat, lerójuk a kegyelet adóját, s a saját magunk által készített fényképészeti reproductiókkal kiegészített ezen kis monographiát, melyhez a nyers anyagot dédapánk szolgáltatta, már említett tudós és tisztelt barátunk szives jóvoltából közrebocsássuk." (Forrás:https://mek.oszk.hu/13200/13297/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A visegrádi öregtorony (donjon) : "Salamon-torony"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1436x2309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet