D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Oláh Gusztáv és Dr. Epstein László a laboratóriumban
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Oláh Gusztáv és Dr. Epstein László a laboratóriumban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 44. sz. (1904. október 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichiátria
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Oláh Gusztáv (1857-1944)
V I A F I d : 84824142
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Epstein László (1868-?)
V I A F I d : 313543886
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest._2. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Oláh Gusztáv és Dr. Epstein László a laboratóriumban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Oláh Gusztáv Eperjesen született 1857-ben. Huszonöt év óta foglalkozik elmeorvostannal. Psychiatrikus pályáját Charcot-nál kezdte a párisi Salpetriére-ben, hol egy évig mint gyakornok működött. Majd négy évig volt másodorvos a lipótmezei elmegyógyintézetben, honnan a belügyminisztériumba lépett. Tizenöt év óta vezeti az angyalföldi állami elmegyógyintézetet, mely a belügyi kormányzat bőkezűsége folytán modern gyógyintézet színvonalára emelkedett. Dr. Oláh tagja a párisi "Société medico-psychologique"-nek és a m. kir. igazságügyi orvosi tanácsnak. Irodalmi működését a haza határain kívül is jól ismerik.
Dr. Epstein László Nagyszombatban született 1868-ban. Középiskoláit itt, orvosi tanulmányait Bécsben végezte. Mint fiatal orvos az angyalföldi állami elmegyógyintézet szolgálatába lépett. Különösen az intézet laboratóriumában végzett agyszövettani dolgozataival szerzett magának nevet. Négy év óta a lipótmezei intézet női osztályának főorvosa. Ő a kezdeményezője és szervezője a két évenkint tartatni szokott elmebetegügyi kongreszszusoknak. Számos psychiatricus munka szerzője.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A lipótmezei Országos Elmegyógyintézet Budapesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x977 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna