D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_20_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Buttler János házassága
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Buttler János házassága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 14. sz. (1904. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Buttler Jánosné Dőry Katalin (1773-1852)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Buttler Jánosné született Báró Dőry Katalin
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fiatal gróf még atyja életében báró Eötvös Ignácz belső titkos tanácsos (Eötvös József, a nagy költő és államférfiú nagyatyja) házánál a borsodmegyei Sályban megismerkedett gr. Dőry Katalinnal, jobbaházi gróí Dőry Gábor leányával.A grófkisasszonyt, kinek anyja báró Eötvös Katalin, b. Eötvös Ignácz nővére volt, szülei hoszszabb időre hagyták báró Eötvös Ignáczék gondviselése alatt. Velük ment el Egerbe is telelni s mind ez idő alatt gróf Buttler szorgalmasan járt a házhoz. Eötvösék előtt nem titkolta érzelmeit, hogy a leányt szereti s el akarja venni. Felkérte báró Eötvöst, kisérje el Kassára, a hol Dőry Gáborék laktak, hogy megismerhesse szerelmese szüleit s megkérje tőlük leányuk kezét. Szándékát, mint egy későbbi leveléből kiderül, közölte még akkor életben volt atyjával is; az öreg gróf ellenezte a házasságot, de a szerelmes ifjút elhatározásától eltéríteni nem tudta/Ellenkezése élete utolsó napjaiban enyhült s halálos ágyán helyben látszott hagyni fia házassági tervet." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 14. sz. (1904. április 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia:Buttler család
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Különös házasság (regény)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1061x1594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet