D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a budai királyi várból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a budai királyi várból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szent István-terem
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 36. sz. (1903. szeptember 6. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belsőépítészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a budai királyi várból
A Szent István-terem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budai királyi vár Szent István-terme.
Irta Hauszmann Alajos.
Az építés alatt levő és befejezéséhez közeledő királyi vár belső fölszerelése, termeinek berendezése és azok diszítése már a legközelebbi jövő munkája leend.
A nagyméretű ünnepi termeken, valamint a lakosztályokon kívűl középnagyságú termek is készülnek, történeti alapon, minők a Szent István, a Hunyadi Mátyás és a Habsburgok terme.
Elsőnek a Szent István-terem készült el. Befejezését siettette ő Felségének az a kifejezett kivánsága, hogy alkalom nyújtassék hazai iparosainknak, hogy nagyobb szabású és előkelő tárgyakkal szerepelhessenek az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon. Ez a terem - inkább szoba, mert méretei folytán a "terem" jelző alig illeti meg - közös kiállítási tárgyát képezi azoknak az iparosoknak, a kik készítésén közreműködtek.
A teremnek aránylag csekély méretei (12 méter hosszú, 6.50 méter széles és 5.50 méter magas) nem engedtek nagyszabású architektonikus alakítást, hanem intim kiképzést tettek szükségessé, melynél a részlet finomsága és a szin harmoniája kellőleg érvényesülhet. Ezért választottam faanyagot aranyozással és majolika betéttel; utóbbit azért, mert Zsolnay gyártmányaival jó szinhatást véltem elérhetni.
A midőn hisztorikus termek kiképzéséről van szó, természetes, hogy az illető korszak stilusát kell választani. A Szent István-terem román stilusban készült, a mely stilus hazánkban az Árpádok korában tudvalevően szép virágzásnak örvendett. A részletek kifejlesztésében azonban bizonyos szabadságot engedtünk meg magunknak, mert nem a szigorú és megmerevedett román alakokat választottuk, hanem helyt engedtünk itt is a magyar ornamentikának, mi által a magyaros jelleg kifejezésre jutott.
A terem építészi elrendezésére a helyi viszonyok voltak mértékadók. Hosszasága, a mely a szélességi méret kétszeresét teszi, - megkívánta a megszakítást, a mit azáltal gondoltunk elérni, hogy a szoba hosszfalának közepére oszlopokkal befoglalt falfülkét terveztünk, a mely fülkében hatalmas, a födémig érő kandalló áll.
A kandallóval szemben levő ablakos fal közepére hármas osztású tükör kerűlt, a szoba két választó falában vannak a bejáró ajtók.
Az anyag, mely dominál és a szobának jellegét megadja, a fa, és e czélra magyar diófát választottunk. A terem falait 2.20 méter magasságú faburkolat foglalja körül, a mely alsó részében tömör, felső része pedig faragott oszlopocskákkal keretezett mezőkre van osztva, melyekben az Árpád-házi királyalakok festményei készültek. A faburkolat felett alkalmazott lizének és oszlopok hordják a gerendás mennyezetet, mely gerendák közötti síkok szintén majolika-lapokból vannak képezve. Az összes fa-alkotórészek stílszerű faragványokkal díszesek és részben aranyozva vannak.
...
A szoba famunkáját Thék Endre készítette. Thék, a ki hazai faiparunk legkiválóbb képviselője, ez alkalommal is igazolta, hogy hírnevének meg tud felelni. A válogatott magyar diófa úgy szinével, valamint faragványainak finomságával tökéletesen megfelel a román stílus jellegének. A hatást fokozza a pontos összeépítés és a kifogástalan remek munka, melynek minden részén meglátszik, hogy szeretettel készült. A fa-alkotórészek közé betét gyanánt alkalmazott s Roskovics királyképei után készült nagy majolika-lemezek s egyéb majolika-részek, valamint a nagy kandalló, Zsolnay Vilmos pécsi gyárából kerültek ki. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budai királyi palota Szent István-terméből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1586x1158 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna