D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_18_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pethő Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Pethő Gyula
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 43. sz. (1902. október 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geológia, földtörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Őslénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pethő Gyula (1848-1902)
V I A F I d : 63994176
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : geológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : antropológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pethő Gyula
Koller tanár utódai fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pethő Gyula született Miskolczon 1848-ban régi magyar nemesi család sarja volt. Iskoláit Miskolczon és Budapesten végezte s azután a műegyetemen tanárjelölt lett a természetrajzi szakban. Közép-Európában tett utazásain kívül negyedfél évet töltött a müncheni egyetemen, Zittel, Gümbel, Seibold és Naegeli előadásait hallgatva és laboratóriumaikban dolgozva, de legfőképen a Zittel igazgatása alatt álló bajor kir. paleontológiái múzeumban foglalkozott őslénytani tanulmányokkal. Időközben itthon a természetrajzi szakból tanári oklevelet szerzett, a müncheni egyetemen pedig filozófiai doktorrá avatták, mint elsőt Magyarországból, a kinek főtárgya a paleontológia volt A magyar kir. Földtani Intézet a Hegyes-Drócsa és a Kodru-Moma vagy Beéli-hegység geológiai fölvételét bizta rá s közel 50 négyszögmórföldnyi területtérképezését végezte be. Noha már három év óta súlyos májbajban szenvedett, nyáron át mindig künn lakott a vad hegyekben felütött sátra alatt. Ez idén már annyira elővette egyre súlyosbodó régi baja, hogy egy ízben három napig minden orvosi segély nélkül öntudatlanul feküdt sátrában. Erős természete ekkor még diadalmaskodott a betegségen és újra összeszedte magát, de csak rövid időre. Október 11-ikén visszaérkezett Budapestre, hol a szenvedés ismét ágyba döntötte és két napi tusa után elhunyt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pethő Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 925x1063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna