D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_15_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hadik-huszárok jubileumáról
B e s o r o l á s i   c í m : Hadik-huszárok jubileumáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyülekezés a tábori miséhez
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 31. sz. (1902. augusztus 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mise
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arad
G e o N a m e s I d : 686254
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. julius 29.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hadik-huszárok jubileumáról
Gyülekezés a tábori miséhez
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Július 29-ikén reggel a kaszárnya előtti téren Csák Czirjék minorita rendfőnök tábori misét mondott. A környéket magyar és császári osztrák zászlók díszítették. A mise után Lázár Frigyes ezredes intézett beszédet a legénységhez, szép katonai multjokra emlékeztetvén őket. A legénység és a nagyszámú polgári közönség is hosszan éljenzett. A beszéd után nagy lovas fölvonulás, díszgyakorlat következett, a mely után Schwitzer táborszernagy meleg elismeréssel nyilatkozott az ezred magatartásáról. A gyakorlat után az ezred tisztikara és a vendégek a lovas-iskolában gyűltek össze villásreggelire, míg a hölgyek Lázár Frigyesné, az ezredparancsnok nejének vendégei voltak. A lovasiskolában Kaffka vezérőrnagy, az ezred volt parancsnoka maga köré gyűjtötte az ezred tisztikarát és magyar beszédet intézett hozzájuk. Délután tiszti lóverseny volt, este lakoma.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. augusztus 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: A Hadik-huszárok jubileumáról - Az ezred feláll az elvonuláshoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1133x633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna