D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_60_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Velenczéből
B e s o r o l á s i   c í m : Velenczéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Logetta Campanille alatt
M i n ő s í t ő : alcím
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 29. sz. (1902. julius 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gazdasági veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Velence (Olaszország)
G e o N a m e s I d : 3164603
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Velenczéből. - A Logetta Campanille alatt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A most szintén elpusztult loggetát, ezt a bronzművekkel gazdagon díszített márványcsarnokot Sansovino Jacopo, a híres műépítész és szobrász emelte 1540-ben. Eredetileg a patricziusok találkozó helye volt, 1569-ben a nagy tanács üléseit ellenőrző prokurátor palotaőrségét helyezték el benne. A renaissance építészet nemes és pompás remekműve volt. A márványerkély nagyszerű bronzajtaját, figuráit és czímereit Gai Antonio öntötte 1750-ben. Széleit korinthusi márványoszlopok tartották. Az épület alsó folyosóján Minerva, Apolló és Mercur érczszobrai állottak, felül márványdomborművek ékeskedtek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. julius 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szent Márk-tér és környéke Velenczében : A Campanile az összeomlás előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szent Márk-tér Velenczében, a Campanile összeomlása után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1072x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna